Jēkabsone Daiga

Tilžas folkloras kopas vadītāja, pedagoģe
Dzimusi 1965.gada 25.jūlijā Rugāju ciema padomes "Baldonēs" Regīnas un Alberta Galēju ģimenē kā vecākais bērns. Mācījusies Upatnieku astoņgadīgās skolas pēdējā izlaiduma klasē, jo skola 1980.gadā tika slēgta. Tālāk mācības Daiga turpinājusi Rugāju vidusskolā. Pēc vidusskolas 1983.gadā sākusi strādāt par audzinātāju Tilžas internātskolā pa r audzinātāju, kur nostrādā septiņus gadus. 1984.gadā uzsākusi studijas Liepājas Pedagoģiskajā institūtā kā pamatskolas skolotāja. 1990.gadā Daiga Jēkabsone uzsāka darba gaitas jaunajā Tilžas vidusskolā par Sākumskolas un angļu valodas skolotāju sākumskolā, strādā par klases audzinātāju un internāta audzinātāju. 2004.gadā ieguvusi papildus specialitāti Liepājas augstskolā - angļu valodas skolotāja. 2012.gadā Daiga iegūst profesionālo maģistra grādu un 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju, bet 2014.gadā - pirmskolas izglītības pedagoga kvalifikāciju.

1986.gadā Daiga sāka strādāt par muzikālā audzinātāja Tilžas bērnudārzā, kur strādā joprojām. No 2019.gada strādā arī Vectilžas pirmskolas izglītības grupā..
Ar dziesmu Daiga saistīta jau no bērnības, jo viņas mamma Regīna Čudarāne ir mūzikas skolotāja un kordiriģente. Daiga dziedājusi Tilžas ciema sieviešu ansamblī, Balvu Skolotāju korī, korī "Mirklis" un joprojām turpina dziedāt Tilžas pagasta korī "Varavīksne" un sieviešu ansamblī "Rasa". Tilžas vidusskolā Daiga vadīja bērnu folkloras ansambli, ar kuru piedalījusies bērnu folkloras nometnēs un bērnu tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīcās
No 1998.gada Daiga vada Tilžas folkloras kopu. Abi kolektīvi bieži uzstājas kopā, kopā dziedot vecmammām ar mazbērniem. Daigas vadītais Tilžas Kultūras nama etnogrāfiskais ansamblis “Sagša” piedalījies visās Starptautiskā festivāla “Baltica” skatēs ( 2018, 2015., 2012, 2009., 2006., 2003.,2000), vienmēr iegūstot 1.pakāpi. Ansamblis piedalījies arī visos Balticas festivālos, kuri notikuši Latvijā. 2013.gadā Daiga uzsāka darbību arī Lazdukalna pagasta Benislavas etnogrāfiskajā ansamblī un 2019.gadā - nodibina lauku kapelu "Lazdukalns".
Daigas Jēkabsones ģimene dzīvo Tilžā, ir sava naturālā saimniecība. Viņa no mammas apguvusi kā cept maizīti un tortes, un turpina to ikdienā darīt savās mājās. Izaudzināti četri bērni, kuri arī labprāt nodarbojas ar mūziku. Strādājot naturālajā saimniecībā un audzinot bērnus, uzkrāta dārzkopja prasme, kulinārijas prasme, novadīta maizes cepšanas meistardarbnīca, uzkrātas adīšanas un tamborēšanas prasmes. Daigas  mājražojumi vienmēr nopērkami vietējos tirdziņos. Strādājot par skolotāju un kolektīvu vadītāju, uzkrāta pieredze pasākumu organizēšanā, dokumentācijas kārtošanā, prasme vadīt studentu mācību prakses, spēja vadīt komandas darbu, veidot scenārijus, vākt tautasdziesmas, sadarboties ar dažāda vecuma cilvēkiem.
2006.gada decembrī Daiga Jēkabsone ar vīru Jāni un bērniem bija uzaicināti uz pili pie Valsts prezidentes V.Vīķes-Freibergas.

 
Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: D.Jēkabsone ar meitu un mammu folkloras festivāla "Baltica" laikā; ar Beņislavas etnogrāfiskā ansambļa vadītāju R.Čudarāni un Vectilžas folkloras kopas "Saime" vadītāju S.Loginu Rīgas pils dārzā (2008); ar Tilžas folkloras kopu Dziesmu svētku laikā Rīgā (2008); ar Tilžas bērnu folkloras ansambli vasaras dziedāšanas nometnē; ar kori dziesmu svētkos (2018); ar ansambli Zilupē (2019); ar sievām dziedot Kāpessila kapos (2020); Starptautiskajā masku tradīciju festivālā Līvānos (2020)Raksta ID: 826
Atjaunināts: 18 februāris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 5
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Jēkabsone Daiga
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=826