Dabas parks „Vecumu meži”

Dabas parks „Vecumu meži” ietilpst dabas liegums - Badnovas(Vecumu) purvs, Natura 2000 teritorija. Dabas parks dibināts 2004.gadā, atrodas Vecumu un Žīguru pagastos. Parka kopējā platība7842 ha. Teritorija ir iekļauta putniem nozīmīgo vietu sarakstā. Parks „Vecumu meži” ir viena no nozīmīgākajām mazā ērgļa ligzdošanas vietām Latvijā. Tajā sastopamas gandrīz visas Latvijā aizsargājamās dzeņu sugas, kurām melnalkšņu meži ir ligzdošanas un barošanās biotops. Vecajās apsēs ligzdo  melnie stārķi. Slapjie meži, it īpaši melnalkšņu staignāji un veco apšu audzes, ievērojami palielina sūnu, ķērpju, sēņu un kukaiņu sugu skaitu, kas kalpo daudzo putnu sugu populācijas stabilai pastāvēšanai.Raksta ID: 546
Atjaunināts: 02 aprīlis, 2009
Atjauninājumu skaits:: 1
Tūrisma objekti -> Aizsargājamie dabas objekti -> Dabas parks „Vecumu meži”
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=546