Dabas liegums ”Orlovas purvs (Ērgļu purvs)”

Orlovas purvs (Ērgļu purvs) Liegums dibināts 1977.gadā, tā teritorija aizņem apmēram 2791 ha. Atrodas Lazdulejas un Vectilžas pagastos. Orlovas purvs ir Natura 2000 nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija. Tas tiek vērtēts kā izcilas nozīmes augstais purvs un purvaini meži ar nelieliem pārejas purva fragmentiem. Purvā ir vairāki biotopi: mitrāji, kūdras purvi, ūdenstilpes, meži, zālāji,  kā arī mākslīgie biotopi. Kopumā tas ir akačains, apaugumā vērojamas retas priedītes un vairākas sausas ar mežu apaugušas saliņas.
Orlovas purva teritorijā sastopamas daudzas aizsargājamas putnu sugas mazais ērglis, brūnkaklna gārgale, sējas zoss, garkaklis, platknābis, jūras ērglis, pļavu lija, rubenis, mednis, dzērve, dzeltenais tārtiņš, melnā puskuitala, lietuvainis, pļavas tilbīte, purva tilbīte, kajaks, trīspirkstu dzenis u.c. Purva teritorija ir atpūtas un nakšņošanas vieta caurceļojošām zosīm. Dažreiz vasarā un rudenī purvā nelielā skaitā novērotas nakšņojam dzērves. Orlovas purvā ligzdo mazais ērglis, kuitala, dzeltenais tārtiņš un dzērve. Sastopama arī reta tauriņu suga zirgskābeņu zilenītis.
Aizsargājamajās teritorijas ziemeļaustrumu daļā atrodas Orlovas ezers– sekls, stipri aizaudzis un ar zemiem, staigniem krastiem, to ieskauj samērā šaura mežu josla. Orlovas ezera vidējais dziļums ir tikai 0.8 - 1.0 metri. Tur mīt vairākas zivju sugas: karūsas, raudas, asari un kīši. Ezers atrodas Lazdulejas administratīvajā teritorijā un apkārt tam galvenokārt lauksaimniecības zemes.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Raksta ID: 538
Atjaunināts: 11 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Tūrisma objekti -> Aizsargājamie dabas objekti -> Dabas liegums ”Orlovas purvs (Ērgļu purvs)”
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=538