Dabas parks „Numernes valnis”

Dabas parks „Numernes valnis” dibināts 2004.gadā.Saskaņā ar projekta Emerald/Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklu” rezultātiem, dabas parks iekļauts potenciālo Natura 2000 vietu sarakstā. Dabas parks “Numernes valnis” atrodas Balvu rajona Baltinavas pagastā un Ludzas rajona Salnavas pagastā. Izveidots, lai saglabātu Latvijā un Eiropā retus un aizsargājamus meža un purva biotopus, apdraudētas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas; vizuāli augstvērtīgu ainavu un nodrošinātu sabiedrību ar augstvērtīgiem rekreācijas resursiem. Dabas parka platība ir 978 ha.
Numernes valnis ir viena no lielākajam Latvijas osveida grēdām, Unikāls ģeoloģisks un botānisks objekts, kurā ir izteikti liela floras daudzveidība.Uz Numernes vaļņa sastopamas Latvijas dienvidaustrumu daļai raksturīgas sugas, bet reljefa pazeminājumos un purvos – reliktas dažu okeanisku augu sugu atradnes. Purvi bagāti ar orhideju dzimtas augu sugām. Parka teritorija un tā apkārtnē ir reģistrēti astoņi Eiropā aizsargājami biotopi: skujkoku meži uz osiem un atšķelšanās vaļņiem, boreālie meži, purvaini meži, melnalkšņu staignāji, pārejas purvi un slīkšņas, kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi, neskarti augstie purvi, dabīgi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju. Parka atrodami divi Latvijā īpaši aizsargājami biotopi – priežu meži ar asinssārto gandreni un priežu meži ar meža silpureni. Te atrodas arī Latvijā lielākā dzeltenās dzegužkurpītes atradne, bet vaļņa pakājē sastopamas tādas aizsargājamas sugas kā spilvainais ancītis un lēzeļa lipare, no bezmugurkaulniekiemm - četrzobu pumpurgliemezis.
Liegums izveidots, lai - saglabātu dzīvotspējīgas reto un aizsargājamo sugu atradnes, teritorijai raksturīgos sugu biotopus, vienlaicīgi nodrošinot zemes īpašniekus un apsaimniekotājus ar piemērotu darbības vidi.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto: Z.Logina


Raksta ID: 537
Atjaunināts: 11 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Tūrisma objekti -> Aizsargājamie dabas objekti -> Dabas parks „Numernes valnis”
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=537