Balvu bērnu bibliotēka

Balvu bērnu bibliotēka dibināta 1952. gadā.
Balvu rajona TDP izpildu komitejas lēmums Nr. 321, sēdes protokols Nr. 20 par bērnu bibliotēkas atvēršanu ar 1952.gada 1. jūniju un grāmatu fondu 1000 eks. (dokumenta kopija no Alūksnes zonālā valsts arhīva)
Bibliotēkas pirmā vadītāja bija Jeļena Filatova.
Bibliotēkai savas ēkas nebija un tā atradās kādreizējās viesnīcas telpās Brīvības ielā. Vēlāk to pārvieto uz kultūras namu.
1954. gadā, kad bibliotēkas fondos bija jau 10 tūkstoši grāmatu un tā apkalpo 300 lasītājus, tika piešķirta bibliotekāra štata vienība.
1969. gadā bibliotēka tika pārvietota uz Skolēnu namu, kur atradās līdz 1993. gada beigām (toreiz Pionieru nams)
1973. gadā atvēra lasītavu un par lasītavas vadītāju sāk strādāt Ilga Kalēja.
1973.gadā  sāk strādāt Circene (vēlāk Bodrova) Ināra. 1974. gadā piešķirta metodiķa vienība, un par metodiķi sāka strādāt Ināra, kuru 1975. gadā nomainīja Kivkucāne Brigita (līdz 1978.gadam).
1974. gadā par bibliotēkas vadītāju sāka strādāt Cirēnija Pipcāne, kas nostrādā līdz 1994. gadam.
1983. gadā par vecāko bibliotekāri sāk strādāt Inese Supe.
1991. gads Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanas gads. Par lasītavas vadītāju sāk strādāt Anita Zača.
1993. gada beigās svarīgākais notikums bibliotēkas dzīvē ir pārcelšanās no Skolēnu nama uz bērnudārza "Sienāzītis" ēku, kur jau 1994. gada 3. janvārī bibliotēka atsāk darbu ar lasītājiem.
1994. gadā par bibliotēkas vadītāju sāk strādāt Ligita Pušpure.
1996. gadā uz bibliotēku atceļo dāņu bērnu grāmatu izstāde.
1997. gadā bibliotēkai -45! Pasākumu kuplina masku parāde.
1999. gadā bibliotēka nomaina nosaukumu , no rajona padomes bibliotēkas pāriet Balvu pilsētas pašvaldības īpašumā un iegūst nosaukumu Balvu pilsētas Bērnu bibliotēka.
2000. gads tiek pasludināts par Grāmatu gadu, jo paiet 475 gadi kopš iespiesta pirmā latviešu grāmata.
2001. gads- sākas projektu rakstīšanas laiks! Laikā no 2001.- 2008. gadam ar uzrakstīto un realizēto projektu palīdzību bibliotēkā regulāri tiek papildināts grāmatu fonds, interneta pieejas punkts, iegādāts TV, videomagnetafons, noorganizēti dažādi interesanti pasākumi, arī lielie Lasīšanas svētki, apmeklētas teātra izrādes, tiek iegādāti video un DVD, iespēja skatīties filmas bibliotēkā, iegādātas galda spēles un mēbeles bibliotēkai.
No 2002. gada populāra kļūst VKKF lasīšanas veicināšanas mērķprogramma "Bērnu žūrija", kurā bibliotēka aktīvi iesaistās un kā rezultātā katru gadu papildinās bibliotēkas fonds ar interesantām grāmatām, bet lasītājiem tiek piedāvāts lasītprieks.
2007. gadā bibliotēka atzīmē 55 gadus!
2008. gadā bibliotēka tiek pārcelta uz pilsētas centru Tirgus ielā 7, kopā ar Balvu rajona Centrālo bibliotēku un Neredzīgo bibliotēku. Bērnu bibliotēkā strādā 3 bibliotekārie darbinieki :bibliotēkas vadītāja Ligita Pušpure, lasītavas vadītāja - vecākā bibliotekāre Anita Zača un abonementa vadītāja - vecākā bibliotekāre Inese Supe. Bibliotēkā darbojas arī interneta pieejas punkts ar 6 brīvpieejas datorvietām, ir izveidots spēļu un rotaļu stūrītis pirmsskolniekiem, kas guvis atzinību apmeklētāju vidū. Bibliotēkai ir laba sadarbība ar pilsētas skolām, īpaši Balvu pamatskolu un bērnudārziem.
Bērnu bibliotēkā strādājušas:
 Inna Budreviča (1954  -1972)
 Inta Uskāne (1958 - 1969)
 Nellija Sīle (1969 - 1974)
 Leontīna Dukaļska (1974 - 1978)
 Nadežda Platais(1975 - 1978)
                                                             Ināra Leišavniece (1978 - 1983)
                                                             Sarmīte Lizinska (1981 -  )
2009. gadā notiek bibliotēkas reorganizācija, kā rezultātā bibliotēku pievieno Balvu Centrālajai bibliotēkai un pārveido par bērnu literatūras nodaļu
                                      

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Balvu bērnu bibliotēkas fonda: Jeļena Filatova; bibliotēka Skolēnu namā; C.Zelča; I.Supe, A.Zača un L.Pušpure bibliotēkas 55.gadadienas jubilejā; spēļu un rotaļu stūrītis bibliotēkā; I.Budreviča, N.Sīle un I.Uskāne

Ieskats Balvu Bērnu bibliotekas vēsturēRaksta ID: 473
Atjaunināts: 27 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Kultūras iestādes -> Bibliotēkas -> Balvu bērnu bibliotēka
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=473