Kupravas pagasta bibliotēka


Kupravas ciema bibliotēka dibināta 1953. gadā. (Abrenes rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas 1954.gada 18. februāra lēmumu Nr.71, kurā teikts, ka skaitīt par atklātu Kupravas ciema bibliotēku no 1953. gada 1. decembra)
1967.gadā Kupravā darbojies ciema klubs un ciema bibliotēkā grāmatu fonds bija 5 400 vienības. Ciema klubs un bibliotēka atradusies vienā ēkā no 1963.gada. Klubs šajā ēkā atradies no 1945.gada..
Ilggadīga Kupravas bibliotēkas vadītāja bijusi Anna Logina(1942). Viņa strādājusi no 1960.- 1977. gadam. Annas Loginas darbības laikā bibliotēkai piešķirts „Teicama darba bibliotēkas nosaukums”. Pēc tam viņa strādāja Kupravas pamatskolā par zīmēšanas un rasēšanas skolotāju un skolas bibliotekāri.Anna  atceras, ka pirms viņas strādājušas: Marija Pimanova un Marta Ābola, bet pēc viņas -Valija Muldiņa (Garoza), Jevģēnija Annuškāne, Anita Zača (Aleksāne), Tamāra Ļašok, A. Ozoliņa (Poluboršča), Iveta Pleša (Rāte), Natālija Guseva.
60.gados bibliotēkā bijuši ap 300 lasītāju, vēlāk to skaits pieaudzis līdz 400. Apmeklētāji sākumā bijuši ap 3 000 gadā, bet vēlāk, līdz ar Kupravas drenu cauruļu rūpnīcas attīstību un iedzīvotāju skaita pieaugumu, to skaits palielinājies līdz 8 000 un vairāk. Tajā laikā arī aktīvi pieaudzis grāmatu fonds , līdz ar to rādītāji auguši. Par grāmatu fonda papildināšanu Anna stāsta, ka grāmatas tika saņemtas centralizēti no Rīgas bibliotēku kolektora un papildus vēl  komplektējusi no Viļakas grāmatnīcas.
 Obligāta bijusi masu pasākumu organizēšana. Notikušas literārās pēcpusdienas un konferences, literatūras apskati, literārās tiesas.
No 1980.-1993.gadam bibliotēka atradusies 1938.gadā celtā vecā , ar malku kurināmā ēkā, kurā pirms tam bijis medpunkts. 1993. gadā bibliotēku pārcēla uz bērnudārza telpām, kur tā atrodas arī pašlaik.
Kopš 1987. gada Kupravas pagasta bibliotēkas vadītāja ir Edita Viļuma.
Bibliotekāra darbu atvieglo modernās tehnoloģijas. Lasītājiem pieejams bezmaksas internets, kopētājs, printeris.
Šobrīd bibliotēkas vadītājas Editas Viļumas darba prioritāte ir novadpētniecības darbs. Visi materiāli ir sakārtoti 45 mapēs: Novadpētniecības materiāli par Kupravas pagastu; Izglītības darbs; Ģimene un sadzīve, sociālās problēmas/vairākas mapes/; Pagasta pašvaldība, tās darbība; Kultūras dzīve pagastā; Garīgā dzīve/vairākas mapes/; Sporta dzīve; Mežniecība, tās vēsture; Kupravas DCR no 60.-2009g./vairākas mapes/; Albums par Kupravas katoļu baznīcu, kapsētu, priesteri S.Lisovski; Novadnieks Francis Logins; Kupravas b-kas vēsture; Kupravas pag, tā apkārtnes vēsturiskie notikumi/atmiņas, represijas/
Sagatavoti materiāli par novadnieku ērgeļnieku Franci Loginu, arī par priesteri, kurš ilgstoši kalpoja Kupravas baznīcā - Staņislavu Lisovski, bijušās Kupravas iedzīvotājas M.Praznicānes atmiņas par baznīcas celšanas un izveidošanas pirmsākumiem, materiāli par priesteriem, kuri kalpojuši.
Atmiņu stāstījumus - par represijām, baznīcas celtniecību, pagasta apkārtni, mežniecības darbiem agrākos laikos Edita ir ievietojusi arī mājas lapā. Darbs ir ļoti darbietilpīgs, bet interesants, jo ir ļoti noderīgs arī citām paaudzēm.
Vēl bibliotēkas vadītājai ir doma , ka viss, kas bijis pēdējos gados - konkursi, aptaujas arī jāsaglabā, jo notikušais tagad arī drīz jau būs pagātne. Vislabprātāk vāc materiālus par garīgo dzīvi, jo tas interesē pašai, par to visvairāk jau apkopots, bet būs vēl, jo ir, kur atrast.
Editai pašai ir savāktas ap 300 mīklas, bet tās nav datorrakstā. Tas būs darbs nākotnei.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Bibliotēkas vadītāja Edita Viļuma (L.Dukaļskas foto); Edita dzejas stundā Rekavā (2014); Viļakas novada bibliotekāres Kupravā (2012); bibliotēkas ēka


Raksta ID: 464
Atjaunināts: 29 novembris, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Kultūras iestādes -> Bibliotēkas -> Kupravas pagasta bibliotēka
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=464