Uršuļska Iveta

Literāte, tautas muzikante, garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1968.gada 22.maijā Rugājos. Arī skolas gadi pagāja turpat Rugājos. Kad 1983.gadā Rugāju vidusskolā pabeidza 8.klasi, tālāk Iveta turpināja mācības Smiltenes tehnikumā, kuru beidza 1987.gada 27.februārī, iegūstot sabiedriskās ēdināšanas pārtikas tehnologa speciālitāti. Šai profesijai viņa ir uzticīga visu dzīvi. Pēc Smiltenes tehnikuma beigšanas Iveta gadu nostrādāja Rugāju ēdnīcā, tad aizsūtīja strādāt vispirms uz Bērzpili, pēc tam uz Silaines ēdnīcu par vadītāju. Pēc Silaines atgriezās Rugājos un strādāja par pavāri slimnīcā. Tagad no 1994.gada strādā par pavāri Rugāju vidusskolā.
Mūzika tuva bija abiem Ivetas vecākiem - mamma labi dziedāja, bet tēvs piesita takti. Viņi meitenei jau bērnībā uzdāvināja akordeonu, kuru viņa pašmācības ceļā pamazām arī apguva. Tagad Iveta brīvajā laikā labprāt spēlē akordeonu, muzicējot dažādos pasākumos un viesībās, piedalās arī muzikantu saietos Rugājos un citās vietās.
Iveta stāsta, ka pa kādam dzejolim uzrakstījusi jau bērnībā, bet sākotnēji dzeju rakstījusi kladē un nevienam nerādījusi. Ap 2008.gadu uzdrošinājusies dzeju ielikt portālā "draugiem.lv". Tālāk sekoja uzmundrinoši komentāri, iepazīšanās ar citiem rakstošajiem un piedāvājumi piedalīties krājumu veidošanā. Iedvesmas brīžos Iveta Uršuļska raksta dzejoļus, kuros atspoguļo savas emocijas -  raksta par laimi, mīlestību, vilšanos un sāpēm, vairākus dzejoļus veltījusi saviem vecākiem un dzimtajam novadam. Ivetas dzeja ir publicēta kopkrājumā "Mīlestības spārnos" (2012), "Sirdspuksti" (2013), "Vārdu gleznas" (2014). Pēdējā krājumā starp autoriem ir arī Ivetas meita Gunita un brāļa Guntara audžumeita. Viens no Ivetas sapņiem piepildījās 2015.gadā, kad iznāca sava dzejoļu grāmata "Pa varavīksnes tiltu" ar Daigas Morozas fotogrāfijām. Grāmata ir kā mazs atmiņu vēstījums par skaistākajiem un labākajiem dzīves gadiem, kuri pagājuši Rugājos - 
"Te spožāk manas acis mirdz,
Te mana dvēsele un sirds.
Te mana īstā pasaule,
Te mana mīļā Latgale".         
2015.gada 17.aprīlī notika grāmatas atvēršanas svētki ar Rugāju dāmu vokālā ansambļa piedalīšanos, kurš izpildīja Ivetas sacerētās dziesmas ar viņas pašas vārdiem. Šobrīd viņa sarakstījusi ap 12 dziesmām
2015.gada vasarā iznāca arī kopkrājums "Latgales sirdspuksti", kurā apkopoti Latgales autoru darbi no 20 novadiem. Krājumā ir Ivetas dzejolis, kuru viņa veltījusi Beņislavas etnogrāfiskajam ansamblim - "Izdziedot Latgali tautasdziesmās". Iveta Uršuļska piedalījās grāmatas prezentācijā gan Latgales vēstniecībā Rīgā, gan dziesminieku saietā Jaunpiebalgas "Lielkrūzēs".
No 2013.gada Iveta dzied Beņislavas etnogrāfiskajā ansamblī. Ar etnogrāfisko ansambli viņa maija mēnesī dzied pie Lazdukalna pagasta krucifiksiem. Iveta Uršuļska ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām.
Ivetas Uršuļskas lielākais prieks un lepnums ir meita Gunita un mazmeita Beāte, viņu aizrauj darbs puķu dārzā.


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no I.Uršuļskas personīgā arhīva: Iveta (2015); pie Vārnienes upes (2016); ar Rugāju dāmu vokālo ansambli grāmatas atvēršanas svētkos (2015); ar darba kolēģēm Ziemassvētkos; ar ansambli "Andris un Co"; ar Beņislavas etnogrāfisko ansambli (2016); ar meitu Gunitu un mazmeitu Beāti; Ivetas dzejas grāmata; ar pašas audzētām lilijām (2016); uzstājoties "Lielkrūzēs" (2015)Raksta ID: 1233
Atjaunināts: 15 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Personības -> Literāti -> Uršuļska Iveta
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1233