Logina Elizabeta

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1945.gada 31.martā Šķilbēnu pagasta Bakarevā. Mācības uzsākusi toreizējā Lejiņu pamatskolā Bakarevas ciemā, bet turpinājusi Rekavas vidusskolā. Pabeigusi skolā septīto klasi, Elizabeta mācības neturpināja, jo bija slima mamma, un bija jāstrādā savā saimniecībā. Tālāk turpināja darbu lauksaimniecības brigādē Šķilbēnos. 1969.gadā apprecējās un pārcēlās uz dzīvi Vecumu pagastā - Borisovu, kur dzīvo joprojām. Vecumos no 1970.gada līdz pat tā likvidācijai 1992.gadā strādāja Vecumu bērnudārzā. Pēc tam līdz pensijai 2001.gadā turpināja strādāt par apkopēju Mežvidu astoņgadīgajā skolā.
Elizabeta Logina (dzim. Korņejeva) stāsta, ka bērnībā dzīvojusi kaimiņos folkloras teicējai Margaritai Šakinai, un ar sajūsmu klausījusies abu māsu (Margaritas Šakinas un Teklas Šakinas) dziedāšanu. Vēlāk mazā Elizabeta kopā ar savu mammu piedalījās psalmu dziedāšanā ciemā, un, dziedot kopā ar pieredzējušajām dziedātājām, ātri apguva dziedāšanu. No bērnu dienām zina arī  daudz Dieva dziesmu.
Kad Elizabeta jau dzīvoja Vecumos, sanāca tā, ka nomira kaimiņš, un viņu lūdza dziedāt psalmus. Tā arī Borisovā uzzināja, ka viņa labi dzied psalmus, un sāka visur aicināt. Tolaik gan te jau bija spēcīgas psalmu dziedātājas - Genovefa Kokoreviča un Anastasija Kokoreviča. Tagad Elizabeta Logina dzied kopā ar Jevgēniju Račāni, Irēnu Kuzmani, Martu Kokoreviču, Janīnu Kokoreviču un Genovefu Kokoreviču.
Vecumu pagastā tagad ir 14 dziedātājas, kuras dzied gan psalmus , gan pie krucifiksa. Sākumā krucifikss bija Indričos, bet pēc tam to pārcēla uz Borisovas centru un 2005.gadā to arī atjaunoja. Pie krucifiksa ir istaba, kur dziedātajas var pulcēties. Tas arī ir noteicošais, ka sievas kopā sanāk katru mēnesi. Dziedāšanu parasti organizē pensionāru biedrības vadītāja Jevgēnija Račāne.
Pie krucifiksa sievas dzied katra mēneša beigās. Tā tas ir tikai Vecumos, bet visā Latgalē nav raksturīgi. Jūnija mēnesī lūgšanas un dziesmas veltītas Vissvētākās Jēzus sirds godam, augustā – Dievmātes godam, oktobris ir Rožukroņa mēnesis. Dvēseļu dienā novembrī dzied psalmus par visiem pagasta mirušajiem. Tāpat psalmus dzied ikreiz, kad kāds nomirst . Reizēm piederīgie lūdz dziedāt vairākas reizes līdz bērēm, bet visbiežāk – vienu reizi bēru priekšvakarā. Dažreiz aicina dziedāt psalmus mēnesi pēc aizgājēja nāves un arī pēc gada, tā sauktās godovinas. Dzied no vecajām psalmu grāmatām, kuras izdotas 20.gadsimta sākumā.Elizabeta Logina ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām
Elizabeta Logina dzied procesiju dziesmas Bakarevas kapusvētkos. Parasti tiek iekārtoti četri altāri katrā kapsētas stūrī. Kapusvētkos ticīgā tauta kopā ar priesteri iet procesijā no galvenā krusta apkārt kapsētai, apstājoties un lūdzoties katrā  iekārtotā altāra stūrī. Vienā stūrī altāri iekārto viena ģimene,otrā – cita. Kapusvētku noslēgumā pie galvenā krusta tiek svētīti bērni.


Foto no personīgā arhīva: Elizabeta Logina ar mazmeitām un vīru (2006); mazmeitas izlaidumā (2013); E.Logina (2003)


Raksta ID: 1090
Atjaunināts: 04 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Logina Elizabeta
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1090