Eisaka Anna

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1944.gada 16.martā Viļānu rajona Gribuļu sādžas Gaigalavas ciemā. Sākumā mācījusies Strūžānu pamatskolā, pēc tam Gaigalavas vidusskolā. Uzreiz pēc vidusskolas iestājās Rīgas vecāko pionieru vadītāju skolā. Pēc tās beigšanas sāka strādāt Strūžānu pamatskolā par skolotāju, taču drīz ģimene dzīves apstākļu dēļ pārcēlās uz Balvu rajonu. Anna sāka strādāt Rugāju patērētāju biedrībā par ekonomistes mācekli, un 1968.gadā neklātienē sāk mācīties Rīgas Kooperatīvajā tehnikumā par ekonomisti plānotāju. Rugājos Anna strādāja līdz 1973.gadam, kad visas mazās patērētāju biedrības apvienoja vienā - Balvu patērētāju biedrībā. Kuri darbinieki vēlējās, tie ar rīkojumu tika pārvesti strādāt uz Balviem. Tā Anna Eisaka Balvu patērētāju biedrībā nostrādāja līdz 1997.gadam. Štatu samazināšanas dēļ tika atbrīvota, un viņa kādu laiku vēl pastrādāja par administratori Balvu viesnīcā.
Anna Eisaka dziedājusi ir visos laikos – Strūžānu pamatskolas jauktajā korī, Gaigalavas vidusskolas jauktajā korī, Rugāju jauktajā korī, korī "Austrums" un Balvu Kultūras nama jauktajā korī. Slimības dēļ dziedāšanu pārtrauca, bet jau pensijas laikā atsāka. Tikai tagad Anna sāka dziedāt Balvu Romas katoļu baznīcas korī ( no 2005.gada). Korī dziedāja Jadviga Circene, kura aicināja Annu pievienoties viņu pulciņam un dziedāt psalmus. Tolaik psalmu dziedāšanu vadīja Janīna Kaņepe, kura Annai iemācīja katra psalma melodiju, arī dziesmu un lasījumu secību. Janīna Kaņepe arī iedibināja tradīciju – novembra mēnesī sapulcēties vienkopus kādā dzīvoklī, lai nodziedātu psalmus nodomā par mirušajiem. Katrs dziedātājs dzied par saviem mirušajiem tuviniekiem, radiem, draugiem, paziņām un labdariem. Arī tagad šī tradīcija tiek turpināta..
Kad Janīna Kaņepe 2010.gadā aizgāja mūžībā, Anna Eisaka sāka vadīt psalmu dziedāšanu. Dziedātāju grupa pamatā palika tā pati, kas agrāk - Anna Krūce, Vita Baldone, kādu laiku vēl dziedāja Genovefa Kalneja. Vēlāk viņām pievienojās jaunās dziedātājas - Aija Putniņa un Astra Ločmele - Ambarova, reizēm dzied arī Pēteris Apīnis un Mārtiņš Ķikusts.
Anna Eisaka stāsta, ka no 2007.gada līdz 2011.gadam dziedāt psalmus aicinājuši ļoti bieži (arī uz mājām), bet tagad - retāk. Ja aicina, dziedātājas labprāt dzied mājās vai sarunā laiku ar tuviniekiem un dzied baznīcā.
Anna Eisaka pārsvarā dzied literārajā valodā no katoļu dziesmu un lūgšanu grāmatas „Slavējiet Kungu” (ekzekvijas), bet, ja tuvinieki vēlas, var dziedāt arī latgaliski. Anna ir vadošā psalmu dziedātāja un vadītāja Balvu pilsētā, bet Steķintavā dziedāšanu vada Irēna Matule. Reizēm viņas aicina dziedāt arī citur - visbiežāk tie ir cilvēki, kuri paši dzīvo Balvos, bet dziedāšanu organizē vecāku mājās.
Kopumā psalmu dziedāšana ilgst pusotru divas stundas. Lasījumus lasa visi - pirmo parasti nolasa vadītāja, tālāk lasa visi pēc kārtas. Tad dzied garīgās dziesmas par mirušo, dzīvajiem palicējiem un pašām dziedātājām.
Anna atceras, ka viņa psalmus dziedājusi jau bērnībā, kad gājusi līdzi mammai Broņislavai Ločai. Tolaik šī tradīcija bija sevišķi izplatīta, un dziedāt sanāca gandrīz vai katru nedēļu. No psalmu dziedāšanas viņai visvairāk atmiņā iegūluši tieši dziedošie lasījumi un to noslēdzošā daļa. Anna Eisaka ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām
Foto no personīgā arhīva: Anna Eisaka (2013)


Raksta ID: 1080
Atjaunināts: 04 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Eisaka Anna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1080