Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Puļča Zane

Raksta ID: 999
Atjaunināts: 04 septembris, 2018
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1965.gada 20.aprīlī Tilžas pagasta Ūdrenē. Mācījusies Tilžas vidusskolā. Tūlīt pēc vidusskolas beigšanas 1983.gadā, sākusi strādāt Tilžas pasta nodaļā par pasta operatori. 1985.gadā beigusi sakaru nodaļas priekšnieku kursus Rīgā. Pastā viņa nostrādājusi līdz 1989.gadam
1987.gadā Zane apprecējusies un ģimene pārnākusi dzīvot uz Rugāju pagasta Tikaiņiem, kur dzīvo joprojām. Izaudzinātas divas meitas.
1993.gadā, kad atvēruši Upmalas sākumskolu, Zane te sākumā strādājusi par apkopēju, bet vēlāk no 1997.gada līdz 2004.gadam, kad skolu likvidēja - par apkopēju un pavāri. Tad divus gadus bijusi Rugāju pagasta kultūras darba organizatore Tikaiņos, pusgadu aizvietojusi bibliotekāri Tikaiņu bibliotēkā. Tagad strādā uz pusslodzi par strādnieci uz ceļiem.
Ticīga bijusi Zanes mamma Tekla Pičukāne, kura vadījusi Tilžas katoļu baznīcas draudzes dziedāšanu. Zane atceras, ka novembra mēnesī mājās vienmēr dziedājuši psalmus par mirušajiem, un tajās vienmēr piedalījusies arī viņa - sākumā sēdējusi klāt, bet vēlāk jau sākusi dziedāt. Reizēm Zani mamma ņēmusi līdzi, kad gājusi dziedāt pie mirušajiem. Tā arī pamazām iemācījusies psalmus dziedāt. Zane Puļča ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām
Strādādama par kultūras darba organizatori, Zane skolā sākusi organizēt psalmu dziedāšanu. No 2009.gada psalmu dziedāšana notiek bibliotēkā, kad kopā sanāk ap desmit sievām. Tā kā nebijis psalmu vadītājas, nācies sākt vadīt pašai. Tagad Zane vada gan ikgadējās psalmu dziedāšanas Tikaiņu bibliotēkā, gan, kad aicina dziedāt tuvākajā apkārtnē. Viņu pazīst arī dzimtajā Tilžā un aicina dziedāt kopā arī ar Tilžas sievām. Rugājos parasti Zane dzied kopā ar Inesi Kočāni, Lidiju Voicišu, Mariju Griestiņu, Antoniju Stablenieci, Annu Zelču, Helēnu Pusti. Rugāju pusē psalmus dzied pēc 1985.gadā Dricānu draudzē izdotās grāmatas "Saļmys (Psalmes)", kur ir arī notis. Bet Tilžā, Zane stāsta, ka dzied pēc vecajām grāmatām.
Arī svētdienās Zane brauc vai nu uz Rugāju baznīcu, vai Tilžas katoļu baznīcu. Labprāt dzied garīgās dziesmas arī mājās.

Foto no personīgā arhīva: Zane Puļča 2008.gadā un kopā ar ģimeni Aglonā.
Raksta ID: 999
Atjaunināts: 04 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1332
Ievietots:: 02 oktobris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 septembris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna