Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Puste Helēna

Raksta ID: 997
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Garīgo dziesmu dziedātāja, adītāja
Dzimusi 1936.gada 11.jūnijā Šķilbēnu pagasta Upītē. Mācījusies Upītes septiņgadīgajā skolā, pēc tam 1957.gadā beigusi Malnavas sovhoztehnikumu. Pēc skolas nosūtīta uz Rugāju MTS, kur kolhozā "Ždanovs" (vēlāk kolhozā "Ezeri") sākusi strādāt par zootehniķi. Tā arī visu mūžu līdz pat pensijai 1991.gadā par zootehniķi nostrādājusi.
No 1958.gada, kad apprecējusies, dzīvo Rugāju pagasta Krampenes ciema "Apsītēs". Izaudzinātas divas meitas un divi dēli.
Helēna stāsta, ka visa dziedāšanas prasme nāk līdzi no Upītes. Viņa atceras, ka te bijis daudz jauniešu, kuri no darba kopā iedami dziedājuši gan tautasdziesmas, gan garīgās dziesmas. Vēl Upītē dzīvodama, viņa sākusi sievām līdzi dziedāt psalmus novembra vakaros. Tagad dziedāt sanākot daudz mazāk, jo tuvākajā apkaimē jau vairs nav daudz cilvēku. Helēna Puste labprāt dzied garīgās dziesmas arī viena mājās. Tagad Helēnai esot Bērzpils psalmu dziedātāju ieraksts, kuram līdzi viņa, pie iedegtas svecītes, arī dziedot. Helēna Puste dzied psalmus Tikaiņu bibliotēkā un kopā ar Zani Puļču, kuru parasti Rugāju pusē aicina vadīt psalmus.
Helēna Puste daudz ada, vislabprātāk zeķes un cimdus. Ar rokdarbiem viņa nodarbojas kopš Malnavas laikiem – istabiņā visas meitenes labprāt strādājušas dažādus rokdarbus: izšuvušas, tamborējušas, šuvušas rešeljē un izvilkuma darbus. Tā arī visādus rokdarbus samācījusies. Rokdarbu stundās pat mācījušās aust prievītes. Labprāt austu tagad, bet piemirsies, kā to darījušas. Helēna atzīst, ka mācīties tolaik varējusi tikai pateicoties vecākajai māsai Eleonorai, kura kolhozā slaukusi govis.
Cimdu rakstus parasti noskatot kādos žurnālos vai grāmatā un tad, vienā divās dienās jauns zeķu vai cimdu pāris, skatoties televizoru, ir gatavs. 2010.gada oktobrī Tikaiņu bibliotēkā tika sarīkota viņas darbu izstāde „Katrā cimdu pārī dvēselīte”, kura vēlāk pabijusi vēl septiņās bibliotēkās. Izstādē varēja apskatīt 38 pārus cimdu un 17 zeķu pārus. Vairāk adīt Helēna sākusi esot pensijā, jo strādājot spējusi izadīt vien bērniem nepieciešamo.
Helēna Puste mirusi 2014.gada 6.martā, apglabāta Lieparu kapos.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: Helēna Puste (2010); maza daļa no viņas cimdiem izstādē Tikaiņos; Malnavas laikā 1957.gadā; kopā ar meitām un dēliem 2008.gadā
Raksta ID: 997
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1564
Ievietots:: 21 septembris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 18 jūlijs, 2016 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Amatu meistari -> Rokdarbnieces


Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna