Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Pokrotnieks Pēteris

Raksta ID: 996
Atjaunināts: 23 novembris, 2018
Garīgo dziesmu dziedātājs
Dzimis 1922.gada 11.augustā Bērzpils pagasta Līdumniekos. Mācījies Līdumnieku četrklasīgajā skolā, tālāk - 5. un 6.klasi beidzis Bērzpils sešklasīgajā pamatskolā. 1940.gadā iestājies divgadīgajā Rēzeknes lauksaimniecības skolā. Pēteris Pokrotnieks tika iesaukts vācu armijā, vēlāk ieskaitīts latviešu 15.divīzijā. Latvijā kā demobilizēts karavīrs atgriezies 1947.gada rudenī. Sākumā strādājis savā saimniecībā, bet, kad nodibinājies kolhozs "Klints", viņš ticis iecelts par brigadieri. Tad divus gadus bijis agronoms kolhozā "Komunārs", pēc tam - nodaļas priekšnieks Golvaros, un visbeidzot - iecirkņa priekšnieks Zosuļos. Pensijā ir no 1982.gada. Jau būdams pensijā Pēteris strādājis par fermu brigadieri.
Dziedāt Pēteris Pokrotnieks iesācis jau sen. Vēl mācoties Bērzpilī, sācis dziedāt Bēržu baznīcas korī. Vēlāk, kad izveidojies jauniešu koris (bijis ap 70 dziedātājiem) pie baznīcas, dziedājis tajā. Ar kori piedalījies Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī 1940.gadā. Pēteris Pokrotnieks piedalījies arī Dziesmu svētkos Daugavpilī pēc 50 gadiem - 1990.gadā, kad visi vecie dziedātāji bijuši goda vietā. Kopumā viņš piedalījies septiņos lielajos Dziesmu svētkos, bet kā visskaistākos un visemocionālākos atceras Dziesmu svētkus 1973.gadā. Korī Pēteris dziedājis kopā ar sievu Veroniku. Viņš stāsta, ka kopā ar Veroniku Pīternieci bijuši no mazām dienām - kopā gājuši uz baznīcu, pamatskolā Bērzpilī mācījušies vienā klasē, līdz 1948.gadā apprecējušies. Izaudzinājuši piecus bērnus.
Pieredzējusī garīgo dziesmu dziedātāja Eleonora Namsone, stāstot par Bēržu draudzes kori, piebilst: "Ja būtu iespējams šodienas dziedātājiem paklausīties Vesperēs dziedāto Magnificat Dievmātes godam Pokrotnieku pāra izpildījumā. Tik brīnišķīgs izpildījums, skaists dziedājums! Dievs viņus apveltījis ar tādām skanīgām balsīm, ko nevar aizmirst. Neesmu vairs tādu izpildījumu dzirdējusi".
Dziedāt psalmus Pēteris sācis ģimenē - sieva Veronika bijusi psalmu vadītāja. Kad viņu aicinājuši psalmus vadīt, Pēteris arī gājis līdzi dziedāt. Psalmus kopā ar viņiem dziedājuši Genovefa Tiltiņa, Staņislavs Tiltiņš, Tekla Bondare, Anna Curika, Elvīra Pokrotniece. Dziedājuši parasti Pokrotnieku vai Tiltiņu mājās Visu Svēto dienā, pēc tam dziedāšanu pārcēluši uz Dvēseļu dienu - 2.novembri. Balss viņam skaista arī tagad, tikai sliktāk ir ar redzi, tāpēc dzied vienīgi pēc atmiņas. Arī vēl tagad Pēteri labprāt aicina dziedāt, jo cienījamais vīrs savos 90 gados ir gana aktīvs.
Miris 2018.gada 1.novembrī, apglabāts Līdumnieku kapos.


Foto no personīgā arhīva: Pēteris Pokrotnieks; ar sievu Veru un mazmeitu Kristīni (2008); ar Bērzpils kori Rīgā (pirmais mo labās puses) un Bēržu baznīcas kori 30.gadu beigās (4.rindā piektais no kreisās puses; sieva Veronika - 2.rindā no labās puses)
Raksta ID: 996
Atjaunināts: 23 novembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1458
Ievietots:: 20 septembris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 23 novembris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna