Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Circene Konstance

Raksta ID: 991
Atjaunināts: 19 septembris, 2014
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1935.gada 19.oktobrī Vectilžas pagasta Lutenānos. Mācījusies Vectilžas skolā, kur beigusi 5 klases. Pēc tam sākusi strādāt toreizējā kolhozā "Avangards" - palīdzējusi mammai slaukt govis. Kad 1960.gadā Konstance apprecējusies, pārnākusi uz vīra mājām Šķilbēnu pagasta Čilipīnē.  Te viņa strādājusi Rekavas slimnīcā par veļas mazgātāju, vēlāk - Rekavas bērnudārzā par auklīti. No 1985.gada ir pensijā. Konstance Circene ir izaudzinājusi 7 bērnus, ir 15 mazbērni.
No 2010.gada dzīvo pie dēla Šķilbēnu pagasta Pakašovā.
Psalmus Konstance sākusi dziedāt jau no mazotnes kopā ar mammu Teklu Ločmeli. Dziedājusi arī tajā laikā, kad auguši bērni. Tad viņu dziedāt palaidusi vīramāte. Tagad Konstance Circene ir pieprasīta psalmu dziedātāja un vadītāja tuvākā un tālākā apkārtnē. Viņa vadījusi psalmu dziedāšanu arī pie radiem Gulbenē. Pieredzējusī dziedātāja stāsta, ka tagad psalmus parasti dzied trīs reizes - pirms bēru dienas, bēru dienā un pēc bērēm. Visbiežāk viņa dzied kopā ar Valentīnu Keišu. Tad abas sievas arī vienojas, kura būs vadītāja. Dzied pārsvarā pēc vecajām grāmatām.
Konstance Circene stāsta, ka agrāk parasti psalmus dziedājuši pa ciemiem. Katru novembra vakaru sapulcējušies kādās mājās, katru vakaru citā vietā, un dziedājuši. Tagad psalmus sākuši dziedāt Šķilbēnu katoļu baznīcā, kad kopā sanāk visu apkārtējo ciemu dziedātājas. Baznīcā dziedāšanu pēc vajadzības vada Janīna Lapsa, Valentīna Keiša vai Konstance Circene.
Konstance zina arī visas baznīcas dziesmas, taču atzīst, ka tagad vairs mājās nedzied. Vairāk dziedājusi Čilipīnes mājās.
Konstance Circene visu maija mēnesi kopā ar Valentīnu Keišu un Irmīni Slišāni katru dienu dzied pie Pakašovas krucifiksa, kas atrodas netālu no mājām. Viņa piebilst - kā nākot vakars, tā jau velkot pie krusta. Kopā ar bērniem sanākot ap desmit cilvēkiem.


Foto no personīgā arhīva: pie Pakašovas krucifiksa 2011.gadā (stāv kreisajā pusē); Šķilbēnu vecajā baznīcā 2008.gadā (pirmā no labās puses) un jaunajā baznīcā dziedot saļmas 2011.gadā
Raksta ID: 991
Atjaunināts: 19 septembris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1297
Ievietots:: 07 septembris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 19 septembris, 2014 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna