Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Krakope Klementina

Raksta ID: 987
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1934.gada 26.augustā Baltinavas pagasta Zelčos. Mācījusies Upītes septiņgadīgajā skolā, kur beigusi piecas klases. Pēc tam strādājusi kolhozā: sākumā lauku brigādē, vēlāk lopkopībā. 18 gadus bijusi jaunlopu kopēja kolhozā "Cīņa". 1964.gadā apprecējusies ar kaimiņu un visu laiku dzīvo Šķilbēnu pagasta Stabļovā. Ir dēls un meita.

Klementinas Krakopes (dzim. Vizule) ģimene bijuši ticīgi cilvēki, un skaitītas lūgšanas un dziedātas Dieva dziesmas tika katru dienu, izņemot varbūt pašu karstāko lauku darba laiku vasaras vidū. Vakaros, kad bija apdarīti ikdienas āra darbi, paēstas vakariņas un ģimene apsēdusies pie rokdarbiem, vienmēr tikušas dziedātas vesperes, kā Latgalē teica – Nešpors. Svētdienās, ja netika uz baznīcu, dziedāja „Krustaceļu”, skaitīja Rožu kroni. Jauna diena tika iesākta nodziedot dziesmu „Lobais reits”.

Mājās Klementina dzied arī tagad, tikai biežāk tas sanāk ziemas un rudens vakaros ("Vēļ reizi vokorā es syutu"). Gavēņa laikā parasti dzied gavēņa dziesmas, maijā (gan mājās, gan pie krusta) dzied Jaunavas Marijas godam. Viņa priecājas, ka reizēm viņai pievienojas arī vedekla Dina Krakope. Tagad Klementina dzied pēc grāmatas "Teicit kungu" 1990.gada izdevuma, bet bērnībā dziedājusi pēc vecās grāmatas. Klementina Krakope uz Baltinavas vai Šķilbēnu baznīcu gājusi arī padomju laikā, un vienmēr dziedājusi kopā ar draudzi.

Klementina dzied arī psalmus par mirušajiem. Tās viņa dzied pēc Ontona Matvejāna "Saļmys" (psalmes). Agrākos laikos kaimiņi sanāca tajā ģimenē, kur mirušais, un dziedāja katru vakaru – viens bija vadītājs, bet pārējie zināja melodijas un prata dziedāt līdzi. Tā tas bija līdz 50.gadiem. 

Tagad gan vairāk aicina dziedātājas, kas psalmus prot dziedāt, jo jaunā paaudze to vairs neprot.

Psalmus dzied katru vakaru līdz bērēm, tad pēc 40 dienām un pēc gada. Psalmas ir garš dziedājums par mirušajiem, kurš parasti ietver sevī 9 lasīšanas un citas lūgšanas. Katru lasījumu lasa viens cilvēks no dziedātāju grupas, un katru reizi cits. Jāpiemin, ka tas nav parasts lasījums, bet gan lasījums īpatnējā stilā, vārdus izrunājot kā dziedot. Psalmu nobeigumā vēl noskaita lūgšanas. Psalmus dziedāja arī uz konkrētu mirušo vārdiem: Staņislavs, Juris, Aloizs utt. Psalmu dziedāšana parasti ilgst 1,5 - 2 stundas.

Klementina atceras, ka bērnībā maija mēnesī pie ciema krusta salasījies viss ciems. Kādreiz krusts bijis arī Stabļovā, bet tas jau sen kā nolūzis. Tagad dziedāšana visbiežāk notiek pie Komugreivas un Pakašovas krusta. Pati dziedātāja nosaka, ka vairs neesot spēka aiziet, nākoties lūgt kādu aizvest. Dzied kopā ar Annu Keišu, Līviju Supi un Valentīnu Mežaku.

Mirusi 2019.gada 14.jūlijā, apglabāta Zelču kapos


Foto no personīgā arhīva: K.Krakope ar mazmeitu Elvitu, viņai ejot pie Pirmās Svētās Komūnijas (2011)
Raksta ID: 987
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1503
Ievietots:: 04 septembris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna