Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

D

Raksta ID: 934
Atjaunināts: 14 maijs, 2012
Daņilovkas senkapi I,II atrodas Šķilbēnu pag. Daņilovkas silā. Uzkalniņu kapulauks (Kara kapi), ~ 11.-12.gs. Pirmajā senkapu daļā 49 kapu uzk., otrajā – ap 300, kur atrasti arī līdz šim Ljā nepazīst. apbedīj. žaļņikos. 1877 Vitebskas gub. statist. komit. ienākušas vairākas bronzas senlietas no . 1951 ekspedīc. E.Šņores vadībā veica uzmērīj. un izpēti. Valsts noz. arheoloģ. piem.

Darius Skaidrīte (1927.6.XI.) – horeogrāfe. Dzim. Balvu pag. Aizpurves pamatsk. skolot. Arnolda un Olgas Skrīveru ģim. Ar vecākiem izceļo uz Vāciju, Angliju, tad Austrāliju (1950). Deju kopas Sprigulītis dibinātāja un vadīt (kopš 1953). Kopā ar vīru Pranas Darius nodib. pirmo latv. kokļu ansambli Austrālijā. Iegūst akad. grādu (B.A.) humanit. zinātnēs un darbojas Austrāl. Nac. univers. datoru nod. (1960-88). Ansambļa Saules josta horeogrāfe (kopš 1974). 1990 ansamblis pied. Ljas 10. deju svētkos, bet 1993 viesojās  dzimtajā pusē – Balvos.

Dārzniece Marcianna (1900.6.I.-9425.V.) – tautasdz. teicēja Bērzpils pag.

Daudzenes tvaika dzirnavas atrodas Rugāju pag., Rugāju – Daudzenes ceļa malā. 20.gs.s. Sākotn. iekārtas nav saglab. ∆ ir avārijas stāv. Viet. noz arihitekt. piem.

Dauka Pēteris (1897.13.VII.-1981.2.VI.) – seržants. Dzim. Balvu pag. Dien. 1. D-pils latv. strēln. pulkā. Ljas arm. iest. brīvprāt. 1919.18.III., paaugst. par virsseržantu, komand. vadu. 1920.19.I. kaujās pie Malnavas  ar savu vadu straujā triecienā izklīd. lieliniekus un atguva Malnavu. Pēc kara dzīvojis Rugāju pag. 1941.14.VI. deportēta viņa ģimene. Pēc sarakanarm. padzīš. bijis policijas kārtībnieks Rugājos. Otrā pas. kara beigās  devies trimdā, dzīvojis Anglijā. Miris Londonā, apbedīts Brukvudas latviešu kapsētā. Lāčplēša Kara ord. kavalieris.

Demerova (Demerīne) – apdzīv. vieta Baltinavas pag., 4 km no Baltinavas, Kūkovas (Kuhvas) upes kr. 47 iedzīv. (2000).  atrodas pasta nod., veikals, feldšeru - vecmāšu punkts.

Deņisova Raisa (1930.30.VIII.) – antropoloģe, zin. doktore. Dzim. Krišjāņu pag. LPSR ZA Vēstures inst. antropologu grupas vad., pēc tam antropol. pētīj. laboratorijas vad. Pēta baltu un Baltijas somu tautu etnoģenēzi un Ziemeļeiropas seno tautu ģenēzi. Grām. Seno baltu antropoloģija (1975), Latviešu etnoģenēze (1977) autore.

Derdziņu senkapi atrodas Vīksnas pag. pie Derdziņu kapsētas un Andžiem. Viet. noz. arheoloģ. piem.

Dille Pēteris (1892-1983) – kareivis. Dzim. Rugāju pag. Dien. 52. Sibīrijas strēln. pulkā. 1915.g. vas. nokļ. vācu gūstā. Ljas arm. brīvprāt. iest. 1919.IV. 1920.10.I. pie Kārsavas klajā laukā uzstād. ložmetēju, tādējādi sekmējot Kārsavas stac. ieņemš. Pēc kara dzīvojis Balvu raj. Rugāju pag., mūža beigās – Cēsīs. Lāčplēša Kara ord. kavalieris.

Domopoles senkapi (Kara kapi) atrodas Bērzpils pag. Domopolē. Viet. noz. arheoloģ. piem.

Doņikovas senkapi
(Kara kapi) atrodas Tilžas pag. Doņikovā. Viet. noz. arheoloģ. piem.

Draudzības Saite (1929-35) – O.Blūmīša skolas un bāreņu patversmes vēstnesis. Izd. Tilžā, iznāca neregulāri. Pielik. bērniem Bērnu Draudzības Saite iznāca 2 reizes mēn.

Dreimanis Vitolds (1933.) – kultūras darb. LPSR N. b. kult. d. (1977). Balvu rajona Kultūras nod. vadītājs (1967-83). Pūtēju orķ. Balvi (kopš 1977.11.X. – TPO) māksl. vadīt. un diriģ. (1967-83). Jauktā kora Austrums diriģents (1967-83). Kultūras pils Ziemeļblāzma direktors (kopš 1983).

Dubkeviča (dz. Orlovska) Anna (1926) – tautasdz. teicēja no Susāju pag. Ilziņiem.

Dūda Jānis (1929) – pašvald. darbinieks. LKP Balvu raj. komit. 2. sekretārs (1963-66). Ilggad. Balvu raj. TDP izpildkomit. priekšsēd. (1966-90). Kopš 1990 pensionārs. Dzīvo Balvos.

Dukaļska (dzim. Prancāne) Tekla (1914) – tautasdz. teicēja no Svilpovas.

Dūkšupe (Daukšupe) – Tilžas kr. pieteka. Gar. 16 km, bas. 61 km2 , krit. 14 m. Iztece ūdensšķirtnē ar Kūkovas bas. pārpurv. mežā pie Jorzavas (Svātūnes) ez. Augštece regulēta.Tek DR virz. pa mežainu apv. Tecējumā uzņem meliroāc. sist. ūd. Ietek Tilžas upē Krišjāņu pag. terit.

Dukuļevas ciema krucifikss uzstādīts 1840-50 Briežuciema pag. Dukuļevā. Kr. vairākk. atjaun. Slišānu ģim.  iebūvēts vaļējā nojumē, Jēzus figūra 76 cm augsta, māksliniec. noz. kokgriezums.

Duļbinskis Kazimirs (1906.5.IV.-91.17.X.) – katoļu bīskaps, Latg. sabiedr. darb. Dzim. Viļakas (tag.Medņevas) pag. Viduču sādžā. Iesvēt. par bīskapu 1947. Apciet. un sodīts ar 10 gadiem ieslodz.(1949). 60.gados strādā Balvu raj. Baltinavas bazn., tad Rugājos (1969), Viļakā (1970), Varakļānos (1986), atgr. Viļakā (1990) , dzīvo māsas dēla ģim. Reabilitēts 1988. Apbedīts Viļakas katoļu bazn.dārzā.

Duļbovas dzirnavas (motordzirn. un 2 saimn. ēkas) (1934) atradās Baltinavas pag., 4 km Z no Balt., pie Viļakas-Baltinavas ceļa. Viet. noz. arhitekt. piem.

Dundeniece Jolanta (1967.4.III.) – keramiķe. Dzim. Bērzpils pag. T.d.m. (1990). Zīmēš. skolot. Balvu raj. Bērzpils vidussk. (kopš 1986). Pied. izstādēs Ljā (kopš 1986), ārzemēs kopā ar Tautas lietišķ. mākslas stud. Rēzeknes apriņķa pūdnīki – Austrijā, Polijā, Vācijā u.c. Darbi skatāmi muzejos un privātkol. Ljā, ASV, Austrālijā, Vācijā. Personālizst.: Galerijā Vecpilsēta Rīgā (1991), 3x3 nometnē Viļakā (1996), Igaunijā (1997).

Dundenieks Valdis (1965) – podnieks. T.d.m. (1995). Radošo darbību uzsācis 1987, izbūv. savu keramikas cepli Bērzpils pag. Kopā ar sievu keramiķi J.Dundenieci pied. izst. kā Tautas lietišķ. mākslas stud. Rēzeknes apriņķa pūdnīki biedrs (1990). Latg. keramikas saglabāš. fonda dalībn.(1998).

Dupuža (dzim. Dukaļska) Janīna (1949) – tautasdz. teicēja. Dzim. Viļakas pag. Vidučos. Etnogr. ansambļa Atzele vad. Dziesmas mantojusi no mātes Teklas Dukaļskas. Garīgās kult. kopēja, soliste un ērģelniece Viļakas katoļu bazn. (īpašos gad.).

Dzenītis Jānis (1893.16.VIII.-1967.17.XI.) – sark. arm. ģenerālleitn. Dzim. Domopoles (tagad Lazdukalna) pag. Zirgusalā. Brig. un divīz. komand., cīnījies pret Latgales partizānu pulku (1919). Maskavas pretgaisa aizsardz. priekšn. (1928-1930). Virspavēlniec. galv. mītnes pilnvarotais (LTK laikā). 2. Baltkrievijas frontes 49. armijas komand. vietn (1944). Pēc kara vairāku kara apgabalu pavēlnieka vietn. Apbalv. ar Ļeņina ord., 4 Sarkanā Karoga org., Duvorova II pak. un Kutuzova II pak. ord. Miris Maskavā.

Dzilnaskalna senkapi (Kara kapi) atrodas Šķilbēnu pag. pie Plešovas kapsētas. Agrais dzelzs laikm. 10 uzkalniņu kapi, augst. ~ 1 m, diam. 6-8 m. Teritorija apaug. ar priežu mežu. 1952 veikti izrakumi. Valsts noz. arheoloģ. piem.

Dzirla (Ģirla) – Sitas pieteka atrodas Balvu raj. ZR, Daugavas bas., Adzeles pacēl. Gar. 23 km, bas .33,1 km2, krit. 25 m. Iztek pārpurv. mežā 2 km uz R no Sprogu ez. Augštecē redul., vidustecē tek DR virz. pa viegli paugur. relj., šķērsojot nelielus purviņus un pārpurv. pļavas. Šajā posmā ∆ stipri līkumota, krasti apaug.

Dzirnavsalas apmetne atrodas Rugāju pag. Mieriņos, Pededzes vecupes labajā kr. Valsts noz. arheoloģ. piem.

Džigurs Pēteris (1944.11.IV.) – grafiķis. Dzim. Balvos. Ljas Māksl. Sav. b. (1983). Pied. izst. kopš 1974. Darbi eksponēti Ljā, Vācijā, Zviedrijā, Francijā, Dienvidslāvijā, Krievijā. Regulāri organizē izst. dzimtajā pusē – Balvu novada muzejā. Dzīvo Rīgā.
Raksta ID: 934
Atjaunināts: 14 maijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1994
Ievietots:: 14 maijs, 2012 by Admin A.
Atjaunināts:: 14 maijs, 2012 by Admin A.

Citi raksti šajā sadaļā
b 1. Ievads
b A, Ā
b B
b C
b E, Ē
b G
b H, I, J
b K, Ķ
b L, Ļ
b M
b N, Ņ
b O
b P
b R
b S
b T
b U, Ū
b V
b Z, Ž
b Š