Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"

Raksta ID: 928
Atjaunināts: 26 maijs, 2015
Balvu Kultūras un atpūtas centrā (agrāk Balvu kultūras namā) jauniešu deju kolektīvs pastāv jau kopš 1954.gada. Slavu kolektīvam atnesa jau 1958.gads, kad Rīgā, piedaloties Latgales Kultūras nedēļā, izcīnīja 1.vietu. Labi panākumi gūti Latgales dziesmu svētkos Daugavpilī. Kolektīva dvēsele un vadītāja tajā laikā bija Alcīda Stira.
No 1974.gada jauniešus vadīja Valentīna Grahoļska. Vēl ar kolektīvu strādājušas Gundega Prancāne, Lucija Bukša.
Kopš 2004.gada jauniešu deju kolektīvu „Rika” vada Agris Veismanis. „Rika” – tāds nosaukums ir kādai upei Balvu rajonā. „Rika” nozīmē arī „maizes riku”. Raksturīgākie vārdi, runājot par šo kolektīvu ir spēks, dzīvesprieks, jaunības degsme. Šobrīd jauniešu deju kolektīvam ir divi sastāvi, kopā 42 dalībnieki. „Rikai” tāpat kā citiem jauniešu deju kolektīviem raksturīgs, ka jaunieši nodibina ģimenes, pārtrauc dejošanu, un atkal jāmeklē citi dalībnieki, jāmāca atkal no jauna pats vienkāršākais dejas solītis, jāslīpē kustības.
Deju kolektīvs „Rika” daudz koncertē, viņiem ir draugu kolektīvi Gulbenē „Rūsiņš”, Alūksnē „Pastalnieki” un Preiļos „Gaida”. 2009.gadā deju kolektīvs „Rika” koncertēja Igaunijā, Pilvas Dziesmu un deju svētkos. Katru pavasari tiek rīkoti skaisti koncerti Balvos „RIKA ielūdz...”, kuros parasti satiekas visi deju kopas draugu kolektīvi.
Valsts mēroga skatē 2010.gadā deju kolektīvs „Rika” ieguva laureāta nosaukumu un 1.vietu starpnovadu skatē, līdz ar to iespēju piedalīties finālskatē Rīgā un koncertēt VEF Kultūras pilī, piedalīties Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos. Jauniešu deju kolektīvam „Rika” savā grupā bija trešais labākais rezultāts valstī.
"Rika" bija Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku dalībnieki 2008. un2013.gadā Rīgā.
2010./11.gadu sezonā iestudēts Artas Melnalksnes deju uzvedums „Es nemiršu šai zemē” un fragments no uzveduma „Zeme”, ar kuriem koncertēts Gulbenē, Alūksnē un Preiļos, Vīksnas un Vectilžas pagastos, Valsts Proklamēšanas svētku koncertā 18.novembrī, labdarības koncertā Balvu pansionātā, koncertā Balvu Amatniecības vidusskolā, Balvu pilsētas dzimšanas dienas koncertā „Balviem 83”, deju lielkoncetā „Nebēda” ielūdz”.
Kolektīva mākslinieciskais vadītājs Agris Veismanis 2007.gadā kļuva par Latvijas Kultūras Ministrijas 2006.gada Tautas mākslas prēmijas laureātu. 2010.gadā A.Veismanim tika pasniegts Atzinības raksts par skolēnu kolektīvu sagatavošanu X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem,  2011.gada februārī -  piešķirts Kultūras Ministrijas Goda raksts, bet 2015.gada 4.maijā Agris Veismanis kļuva par Atzinības krusta kavalieri.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no Balvu KAC: jauniešu deju kolektīvs "Rika" (2010); Balvu kultūras nama deju kolektīvs ar vadītāju Gundegu Prancāni (1992)
Raksta ID: 928
Atjaunināts: 26 maijs, 2015
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2153
Ievietots:: 08 marts, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 26 maijs, 2015 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"