Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"

Raksta ID: 892
Atjaunināts: 10 maijs, 2013
2005.gadā Balvu pilsētā izveidojās divi jauni kori – senioru koris „Pīlādzis” un jauktais koris „Ezerkrasts”. Kora pilnais nosaukums ir Balvu pilsētas Kultūras un atpūtas centra jauktais koris „Ezerkrasts”. Korī dzied 42 dziedātāji. Pēdējos gados lielu interesi par kordziedāšanu izrāda vecāko klašu skolēni. Daudzus gadus korī dzied Inga Čubare, Lilita Buša, Sanita Daukste, Iveta Kacēna, Inese Krauliņa.
Kora mākslinieciskā vadītāja un diriģente ir Anastasija Ločmele, bet koncertmeistars – Viktors Bormanis
„Ezerkrasts” jau no pirmā pastāvēšanas gada novada skatēs iegūst 1.pakāpes diplomus. Koris regulāri piedalās KAC rīkotajos pasākumos, kā tradīcija ir ikgadējie koru sadziedāšanās svētki Gaujienā. 2008.gadā koris piedalījās Vispārējos dziesmu svētkos Rīgā.
Balvu Kultūras un atpūtas centra jauktais koris ,,Ezerkrasts" 2010.gada oktobrī ar savu koncertprogrammu piedalījās Starptautiskajā koru festivālā, Igaunijā. Festivāla pirmajā dienā koris sniedza koncertu Pilvas kultūras centrā, kur tika dziedātas ne tikai latviešu un latgaliešu tautas dziesmas, bet kopā ar Apes un igauņu koriem skandinātas arī dziesmas igauniski.
2011.gadā „Ezerkrasts” piedalījās Latgales un Vidzemes koru dienās Alūksnē, bet 20.augustā dziedāja Rīgas - 810 lielkoncertā Mežaparkā.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no Balvu KAC arhīva: "Ezerkrasts" (2010) un koru skatē Gulbenē 2013.gada 5.maijā (R.Cibules foto)
Raksta ID: 892
Atjaunināts: 10 maijs, 2013
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2039
Ievietots:: 28 septembris, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 10 maijs, 2013 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"