Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Sudarovs Pēteris

Raksta ID: 87
Atjaunināts: 09 februāris, 2024

Skolotājs, diriģents

Dzimis 1930. gada 11. novembrī Bērzpils pagasta ”Beļauskos”. 1951. gadā beidzis Bērzpils vidusskolu. 1952. gadā beidzis Rīgas 3. vidusskolas pedagoģisko dziedāšanas klasi, iegūdams tiesības mācīt dziedāšanu un visus mācību priekšmetus 1. – 4. klasei. Šeit viņa pedagogi ir profesors J. Mediņš un mūzikas kritiķis, diriģents A. Birnsons. 1952. gadā uzsāk darbu Balvu rajona Lielmežnieku 7- gadīgajā skolā par dziedāšanas un fiziskās audzināšanas skolotāju, bet ātri tiek pārcelts uz Stacijas 7- gadīgo skolu, kur strādā līdz 1956. gadam. 1956. gada rudenī sāk strādāt par dziedāšanas skolotāju Viļānu rajona Vidsmuižas vidusskolā, kur izveido 1.- 4.klašu , 5.- 7. klašu bērnu kori un 8.- 11. klašu jaukto kori. Koru skatēs kori gūst labus panākumus. Lai sekmīgāk strādātu, papildina zināšanas pašmācības ceļā, apmeklē kursus.

No 1959. gada strādā par mūzikas skolotāju Rugāju vidusskolā. Tiek atjaunoti un no jauna noorganizēti kori – 1.- 4. klašu, 5.- 8. klašu kori, 9.- 11. klašu jauktais koris un pirmais rajonā – zēnu koris. Visi kori ar labiem panākumiem darbojās visus 42 mācību gadus. Jauktais un zēnu koris vairākkārt piedalījies Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētkos. No 1981. gada vada rajona dziedāšanas skolotāju metodisko apvienību. Organizē seminārus, pieredzes apmaiņu starp rajona un citu rajonu skolām, vada rajona skolēnu Dziesmu svētkus. Par to vairākkārt apbalvots ar rajona Atzinības un Goda rakstiem. Apbalvots ar Izglītības Ministrijas Goda rakstiem. 1988. gadā piešķirts „Vecākā skolotāja” nosaukums. 1961. gadā organizē un vada padomju saimniecības „Rugāji” jaukto kori. Ir gūti labi panākumi koru skatēs. Padomju saimniecību koru skatē 1972. gadā ieguva 1. vietu un piedalījās fināla skatē Rīgā. 1982. gadā ieguva 2. vietu Latgales koru skatē. Vienlaicīgi ar kora darbu p. s. „Rugāji”  vada vīru un sieviešu vokālo ansambli, pūtēju orķestri, un vēlāk arī lauku kapelu. No 1972. gada vada Bērzpils jaukto kori. Vairākus gadus vadījis Lazdukalna sieviešu ansambli. Atzīmējot Rugāju pagasta jauktā kora 35. gadadienu, apbalvots ar Kultūras Ministrijas Goda rakstu. 2006. gadā Rugāju koris atzīmēja 45 gadadienu kopš dibināšanas, kas P. Sudarova vadībā darbojās nepārtraukti. Rugāju pagasta kori vada joprojām. Rugāju vidusskolā nestrādā kopš 2004./ 2005. mācību gada.

No 2006. gada līdz 2009.gadam vadīja Bērzpils folkloras kopu „Saivenis”.

2011.gadā Pēterim Sudarovam par 50 gadu mūža ieguldījumu kordziesmas saglabāšanā un popularizēšanā Rugāju novadā un Latvijā, par tautas tradicionālās kultūras kopšanu piešķirts Rugāju novada domes Goda raksts.  2017.gadā Pēteris Sudarovs saņēma "Latgales gada balvu 2016", bet 2018.gadā viņš bija Dziesmu un deju svētku vēstnesis Rugāju novadā. 2021.gadā Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls lēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā Pēteri Sudarovu apbalvot ar Atzinības krustu un iecelt viņu par Atzinības krusta virsnieku.

Ir Rugāju novada vidusskolas himnas "Rugāju skolai" melodijas autors.

Miris 2024.gada 28.janvārī, apglabāts Bēržu kapu kalniņā.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto: Z.Logina - P.Sudarovs un viņa koris, atzīmējot Rugāju pagasta kora 45.gadadienu 2006.gadā

Raksta ID: 87
Atjaunināts: 09 februāris, 2024
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 2833
Ievietots:: 25 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 09 februāris, 2024 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Izglītības un kultūras darbinieki


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna