Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Slišāne Irēna

Raksta ID: 863
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Folkloriste, pedagoģe, Upītes bērnu folkloras kopas vadītāja, audēja
Dzimusi 1952.gada 16.maijā Šķilbēnu pagasta Upītē. Mācījusies Upītes pamatskolā, Rekavas vidusskolā. 1971.gadā Irēna uzsāk darba gaitas Upītes pamatskolā un no 1972.gada līdz 1976.gadam pabeidz Daugavpils Pedagoģisko institūtu, vēlāk arī Rēzeknes Augstskolā ieguvusi sākumskolas skolotājas kvalifikāciju ar matemātikas skolotājas papildspecialitāti. Skolā viņa nostrādā līdz 1984.gadam. Tālāk seko darbs Šķilbēnu 2.bibliotēkā Upītē, kur Irēna ar nelielu pārtraukumu nostrādā līdz 1994.gadam decembrim. Tagad atkal strādā Upītes pamatskolā.
Vēl būdama Upītes bibliotēkas vadītāja Irēna Slišāne 1982.gadā sāk vadīt Upītes bērnu folkloras kopu, kura sekmīgi darbojas jau ceturtajā paaudzē arī šobrīd. Ar bērnu folkloras kopu un Upītes etnogrāfisko ansambli piedalījusies vairākos folkloras festivālos "Baltica", ar bērnu folkloras kopu - Latgales TV festivālā (1995) un starptautiskajā bērnu festivālā Turcijā (1995). No 1999.gada katru gadu piedalījusies Kūkovas novada folkloras svētku organizēšanā Upītē. Bijusi vairāku VKKF atbalstītu projektu vadītāja, kopā ar Upītes bērnu folkloras kopas dalībniekiem demonstrējusi un mācījusi celaiņu aušanas prasmes dažādos folkloras pasākumos, darbojusies Upītes puses tautas danču, vakarēšanas dziesmu, masku gatavošanas un Ziemassvētku čigānos iešanas meistardarbnīcās.
Liela audēja bijusi Irēnas mamma Helēna Vizule, kas pati krāsojusi dzijas, salikusi krāsas un visu ko audusi. Bet pati Irēna aušanas iemaņas apguvusi 80.gadu vidū pie Romkas Malvīnes, kas strādājusi par audēju "Daiļradē". Tolaik Irēna strādājusi bibliotēkā, un bibliotēkā bijušas stelles. Strādādama mācījusies gan pati, gan mēģinājusi palīdzēt citiem interesentiem.
Bet tagad Irēna Slišāne auž pamatā ar mazajām galda stellītēm un celu dēlīšiem. Šo aušana viņa 1989.gadā apguva kursos, un tagad to māca gan mājturības stundās, gan pulciņu nodarbībās bērniem. Izaustās celaines izmanto kā grāmatzīmes, kā somiņu rokturus. 2011.gada martā Upītē vadījusi Tradicionālo prasmju skolu, kur interesenti varēja apgūt jostu un prievīšu aušanu uz mazajām galda stellītēm.
Irēnu Slišāni un Upītes bērnu folkloras kopas dalībniekus aicina uz dažādām meistardarbnīcām, kur viņi rāda aušanu ar celu dēlīšiem, aušanu uz rokas stellītēm, puzuru gatavošanu, draudzības rokassprādžu gatavošanu.
Irēna Slišāne ir Lielās folkloras gada balvas laureāte par izglītības veicināšanu 2001.gadā. Saņēmusi Latvijas republikas un Zinātnes Ministrijas Atzinības rakstu par ieguldīto darbu tradicionālās kultūras attīstībā (2003), Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku Atzinību par ieguldījumu IX Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku sagatavošanā un norisē (2005), Izglītības un Zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par teicamu dejas tradīciju kopšanu Kūkovas novadā (2006), Izglītības un Zinātnes ministrijas un Valsts iniciatīvu centra Atzinību par nesavtīgo ieguldījumu interešu izglītības darbā un tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanā (2007), Šķilbēnu pagasta padomes Atzinības rakstu par lokālās tradīcijas kopšanu un nodošanu jaunākajām paaudzēm (2007). 2010.gadā Irēna saņēmusi latgaliešu kultūras gada balvu "Boņuks 2009" par etnogrāfiskā pulciņa darbību Upītes pamatskolā
Mirusi 2018.gada 18.maijā. Apglabāta Breksenes kapos

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

I.Slišāne savā klasē (2011) - I.Bobrovas foto un I.SlišāneTradicionālo prasmju skolas nodarbībās (2011) - foto no laikraksta "Vaduguns" arhīva
Raksta ID: 863
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2014
Ievietots:: 27 aprīlis, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 05 septembris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna