Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Spridzāne Ligita

Raksta ID: 862
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Upītes jauniešu folkloras kopas "Upīte" un Upītes etnogrāfiskā ansambļa dalībniece, audēja
Dzimusi 1979.gada 6.martā. Mācījusies no 1986.gada līdz 1997.gadam Rekavas vidusskolā, pēc tam trīs gadus - Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijā, bet no 2000.gada - LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātē, kuru absolvē 2007.gadā.
Ligita strādājusi gan par Šķilbēnu pagasta kultūras darba organizatori, gan Upītes Tautas nama kultūras metodiķi. 2008.- 2009.gadā kā mājturības skolotāja strādājusi Mežciema pamatskolā, bet kopš 2011.gada jūlija ir Upītes bibliotēkas un Upītes kultūrvēstures muzeja vadītāja.
Pirmās aušanas iemaņas Ligita apguvusi mācoties Rekavas vidusskolā un darbojoties aušanas pulciņā, ko vadījusi Domicella Bukša. No steļļu iekārtas daudz gan neatceroties, bet aušana iepatikusies. Vēlāk mācoties LU pie pasniedzējas Daces Pudānes, izvēlējusies rakstīt arī diplomdarbu par celainēm - "Dzimtā Ziemeļlatgales novada aušanas tradīciju izpēte un jostu aušanas tehnikas apguve 8.klasē mājturībā, mājsaimniecībā un tehnoloģijās". Trešā aušanas skolotāja bijusi Iveta Gabrāne, kad Ligita sākusi strādāt Upītē. Tikpat likumsakarīgs bijis process, kā pie viņas nonākušas stelles. Pirmās stelles , ko mājas bēniņos 2006.gada vasarā uzgājusi, bijušas mammas stelles. Kamēr šīs stelles saveduši kārtībā, pagājis kāds laiks. Pēc tam kaimiņu meitene, zinot, ka Ligita interesējas par aušanu, piedāvājusi arī savas mammas stelles. Tagad Upītes Tautas namā jau ir piecas stelles, uz kurām visiem interesentiem ir iespēja mācīties aust, ko labprāt ierāda Ligita. Vienlaikus var strādāt trīs audējas, tad atkal mainās un strādā citas. Sākumā vairāk auda lupatu deķus, bet patreiz vairāk strādā ar linu, auž dvieļus. Ligita saka, ka ieceru daudz, bet vienīgi trūkstot laika tās realizēt. Pašreiz Ligita pati auž celaini meitai. Ir iecere katram bērnam noaust savu desmit metrus garu celaini.
Ligita ir cieši saistīta ar tradicionālo kultūru. Viņa bijusi dažādu meistardarbnīcu vadītāja tradicionālās kultūras pasākumos Upītes pamatskolā (2003. -2009.), projektā "Nemateriālā kultūras mantojuma izglītības veicināšana Ziemeļlatgalē" (2008.), "Folkloras Radošās darbnīcas Skujenē" (2009.). Tāpat bijusi vairāku lielu projektu vadītāja tādu kā "Kūkovas novada tradicionālās kultūras gada skola Upītē" un "Tradicionālās kultūras pārmantošana Upītē: Upītes puses tautasdanču, vakarēšanas dziesmu, aušanas, masku gatavošanas un Ziemassvētku čigānos iešanas darbnīcas". 2011.gada martā Upītē Ligita Spridzāne vadījusi Tradicionālo prasmju skolu, kur interesenti varēja apgūt aušanas prasmi.
Kopš 2001.gada Ligita ir Upītes jauniešu folkloras kopas "Upīte" dalībniece, ar 2007.gadu viņa dzied arī Upītes etnogrāfiskajā ansamblī.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Foto no laikraksta "Vaduguns" arhīva: L.Spridzāne Tradicionālo prasmju skolas laikā (2011); Balvu reģiona audēju tikšanās reizē Balvu centrālajā bibliotēkā 2011.gada 23.novembrī (I.Bobrovas foto); meistardabnīcu noslēguma pasākumā Briežuciemā 2009.gada 17.oktobrī (R.Cibules foto)
Raksta ID: 862
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2386
Ievietots:: 27 aprīlis, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 18 jūlijs, 2016 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Amatu meistari -> Audējas


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna