Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bitaine Anna

Raksta ID: 834
Atjaunināts: 04 septembris, 2018
Bērzpils folkloras kopas un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1959.gada 10.decembrī Bērzpils pagasta Augstaros. Mācījusies Bērzpils vidusskolā, kuru beigusi 1978.gadā. Pēc tam gadu mācījusies Valmieras 36.profesionāli tehniskajā skolā par skaitļotāju. Pēc skolas beigšanas Anna divus gadus strādājusi Gulbenes skaitļošanas stacijā, bet 1981.gadā atgriezusies Bērzpilī. Sākusi strādāt par zootehniķi, bet tā kā bijusi nepieciešama izglītība, tad iestājusies un neklātienē pabeigusi Bulduru lauksaimniecības tehnikumu. Bērzpilī par zootehniķi viņa nostrādājusi līdz 1994.gadam, kad padomju saimniecība likvidējās. Tagad Anna Bitaine strādā savā saimniecībā un dzīvo turpat Augstaros.
Runājot par dziedāšanu, Anna saka, ka labi dziedātāji bijuši daudzi viņas radinieki. Dziedājusi vecmamma Tekla Maslovska, radiniece bijusi teicēja Broņislava Stērniece, kura dziedājusi Beņislavas etnogrāfiskajā ansamblī un vadījusi saļmes. Agrāk Annai kaimiņos dzīvojusi Broņislava Gutāne, kura dziedājusi saļmes un aicinājusi arī viņu līdzi dziedāt. Sākumā dziedājuši saļmes pēc vecajām grāmatām, bet bijusi interese arī par jaunajām saļmēm.  Anna ātri apguvusi saļmu dziedāšanu, un jau 1999.gadā vadījusi pirmo saļmu dziedāšanu savai tantei. Vēlāk viņu sāka prasīt vadīt saļmes gan Bērzpilī, gan Lazdukalnā. Anna spilgti atceras vienu gadījumu, kuru uzskata par eksāmena nolikšanu pie baznīckunga - vadījusi saļmes Bērzpilī un pavadītāju pulkā ieraudz;ijusi baznīckungu Jāni Kupču. Šobrīd Anna Bitaine ir viena no pazīstamākajām saļmu vadītājām Bērzpils apkārtnē. Visbiežāk ir tā, ka viņu prasa vadīt, bet saļmes dzied visi sanākušie. Ja Annai lūdz ņemt līdzi arī dziedātājas, tad viņa aicina Broņislavu Spalviņu, Annu Sudari, Annu Griestiņu.
Gandrīz katru svētdienu Anna iet uz baznīcu, kur arī labprāt dzied. Viņa saka - baznīcas dziesmas ir mana sirdslieta. Klausoties Latgales radio un dzirdot kādu nezināmu, bet skaistu dziesmu, dzied līdzi un cenšas atcerēties melodiju. Tā tas bija ar dziesmu, kas veltīta svētās Terēzes godam, un daudzām citām dziesmām.
Maijā Anna Bitaine dzied pie Augstaru krucifiksa. Regulāri gan te nedzied, bet ik pa laikam dziedāt atnāk arī Genovefa Ikstena, Vera Odumiņa, Anna Ikstena, Marija Švekere, Velta Učelniece.
 Anna Bitaine 2009.gadā dziedājusi Sigvardam Kļavam un pieci viņas dziedājumi ieskaņoti un dzirdami video ierakstā "Dziedājumi pie krucifiksiem Bērzpilī un Sv. Annas Bēržu Romas katoļu baznīcā" (ir datu bāzē). Viņa ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām
Anna no 1999.gada dzied Bērzpils folkloras kopā


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: Anna Bitaine (2011); dziedot saļmes: Broņislava Spalviņa, Anna Bitaine, Velta Učelniece (2004); ar Bērzpils folkloras kopu uzstājoties Brīvdabas muzejā (ceturtā no kreisās puses) un "Muzykys skritulī" Līksnā (trešā no kreisās puse); ar B.Spalviņu
Raksta ID: 834
Atjaunināts: 04 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1901
Ievietots:: 28 marts, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 septembris, 2018 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Svilpe Marija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Helēna
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna