Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Jēkabsone Daiga

Raksta ID: 826
Atjaunināts: 05 jūnijs, 2012
Tilžas folkloras kopas vadītāja, pedagoģe
Dzimusi 1965.gada 25.jūlijā Rugāju ciema padomes "Baldonēs". Mācījusies Upatnieku astoņgadīgās skolas pēdējā izlaiduma klasē, jo skola 1980.gadā tika slēgta. Tālāk mācības Daiga turpinājusi Rugāju vidusskolā. Pēc vidusskolas 1983.gadā sākusi strādāt par audzinātāju Tilžas internātskolā. 1984.gadā uzsākusi studijas Liepājas Pedagoģiskajā institūtā kā pamatskolas skolotāja. No 1990.gada Daiga Jēkabsone strādā Tilžas vidusskolā. 2004.gadā ieguvusi papildus specialitāti - angļu valodas skolotāja. Viņa ir arī muzikālā audzinātāja Tilžas bērnudārzā.
Ar dziesmu Daiga saistīta jau no bērnības, jo viņas mamma Regīna Čudarāne ir mūzikas skolotāja un kordiriģente. Daiga dziedājusi Tilžas ciema sieviešu ansamblī, Balvu Skolotāju korī, korī "Mirklis" un joprojām turpina dziedāt Tilžas pagasta korī. Tilžas vidusskolā Daiga vada bērnu folkloras ansambli, ar kuru piedalījusies bērnu folkloras nometnēs un bērnu tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīcās
No 1998.gada Daiga vada Tilžas folkloras kopu. Abi kolektīvi visbiežāk uzstājas kopā, kopā dziedot vecmammām ar mazbērniem
Daigas Jēkabsones ģimene dzīvo Tilžā, ir sava naturālā saimniecība. Viņa no mammas apguvusi kā cept maizīti un tortes, un turpina to ikdienā darīt savās mājās. Izaudzināti četri bērni, kuri arī labprāt nodarbojas ar mūziku.
2006.gada decembrī Daiga Jēkabsone ar vīru Jāni un bērniem bija uzaicināti uz pili pie Valsts prezidentes V.Vīķes-Freibergas.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: D.Jēkabsone ar meitu un mammu folkloras festivāla "Baltica" laikā; ar Beņislavas etnogrāfiskā ansambļa vadītāju R.Čudarāni un Vectilžas folkloras kopas "Saime" vadītāju S.Loginu Rīgas pils dārzā (2008); ar Tilžas folkloras kopu Dziesmu svētku laikā Rīgā (2008); ar Tilžas bērnu folkloras ansambli vasaras dziedāšanas nometnē
Raksta ID: 826
Atjaunināts: 05 jūnijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1999
Ievietots:: 14 marts, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 05 jūnijs, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Svilpe Marija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Helēna
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna