Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Prols Jānis

Raksta ID: 804
Atjaunināts: 12 maijs, 2014
Ģeoloģijas zinātņu doktors
Dzimis 1956.gada 20.martā Balvu rajona Bērzpils pagasta Golvaros Marijannas un Aloiza Proļu ģimenē. Jānis bija vecākais bērns piecu bērnu ģimenē. Trīs pirmos gadus Jānis mācās Tilžas internātskolā, pēc tam mācības turpina Golvaru astoņgadīgajā skolā, kuru beidz 1971.gadā. Pēc tam mācās Balvu vidusskolā un reizē arī Balvu sporta skolā, piedalās ar labiem panākumiem gan rajona, gan republikas mēroga sacensībās. Vidusskolu beidza ar labām un teicamām sekmēm.
Pēc vidusskolas beigšanas 1974.gadā Jānis iestājās Viļņas Universitātes Dabaszinātņu fakultātes Ģeoloģijas specialitātē, iegūstot inženiera - hidroģeologa diplomu.  Mācoties krievu valodā, viņš pa studiju gadiem apguva arī lietuviešu valodu. Pēc augstskolas absolvēšanas 1979.gadā, viņu nosūtu darbā uz Rīgu, piešķirot dzīvokli toreiz tikko topošajā Pļavnieku mikrorajonā.  Vēl Jānis Prols beidzis Vissavienības hidroģeoloģijas un inženierģeoloģijas zinātniskās pētniecības institūtu (1981) un Kijevas pielietojamās matemātikas institūtu kā informācijas speciālists (1988). 2008.gadā LU ieguvis maģistra grādu vides pārvaldē, bet 2011.gadā - ģeoloģijas doktora zinātnisko grādu lietišķajā ģeoloģijā.
Jānis vairākkārt ir mainījis darba vietas - no 1980.gada maija līdz 1989.gada augustam strādājis par hidroģeologu Latvijas PSR Ģeoloģijas pārvaldes Skrundas hidroģeoloģiskās izpētes ekspedīcijā, no 1989.gada septembra līdz 1992.gada jūnijam par vecāko speciālistu Dabas, vēlāk Vides aizsardzības komitejā. Tālāk gadu ir SIA "Eva" izpilddirektors un nepilnu gadu RA "Latvijas ģeoloģija" ģenerāldirektora vietnieks, bet no 1996.gada septembra līdz pat šim laikam (2013)  - SIA "Geo Consultants" direktors.
Līdz ar 90. gadu pārmaiņām visās dzīves sfērās, Jānis Prols sāka domāt par privāto biznesu un meklēt iespējas, kur varētu pielietot savas zināšanas. Šis dzīves posms viņam paiet vienos braucienos uz Somiju, Zviedriju, Norvēģiju, Vāciju un citām valstīm, kur lasa lekcijas, uzņem sakarus ar dažādām organizācijām un pārņem ārzemju pieredzi. 1997.gadā izveido firmu SIA "Geo Consultant", ir tās direktors. Firma, piedaloties projektu konkursos, piesaista ievērojamas ārzemju un valsts investīcijas un pašvaldību līdzekļus. Firmai "Geo Consultant" ir nodibināti labi kontakti ar Latvijas pašvaldībām, to skaitā, ar Balvu rajona pašvaldībām. Tā 1998., 1999.gadā firma strādāja pie Alūksnes - Balvu - Gulbenes reģiona jaunā cieto sadzīves atkritumu poligona vietu ģeoloģiskā novērtējuma. 2009.gada 2.decembrī Balvos tika atklāta dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija, kurai būvuzraudzību arī nodrošināja J.Prola firma.
Bērzpils pagasta bibliotēkā ir J.Prola sastādītais un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izdotais pārskats "Pazemes ūdeņu aizsardzība. Nozares pārskats [Kuldīgas] rajona plānojuma izstrādāšanai" (2000).
Jānis Prols ir Valsts pazemes ūdeņu krājumu komisijas priekšsēdētājs, Starptautiskās hidroģeologu asociācijas biedrs kopš 1996.gada. Daudzi viņa raksti publicēti Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskajos rakstos un citos preses izdevumos.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no A.Griestiņas personīgā arhīva: J.Prols studējot Viļņā; Golvaros 90.gados; ar dēlu Māri Cīravā (Liepājas rajons) 1984.gada maijā
Raksta ID: 804
Atjaunināts: 12 maijs, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2643
Ievietots:: 01 februāris, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 12 maijs, 2014 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksāns Oļģerts
b Apala Zigrīda
b Cibulis Andrejs
b Ciglis Jānis
b Kavale Lūcija
b Kundziņa Antra
b Kuzmins Vasīlijs
b Kļaviņš Jānis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Slavinska Valentīna
b Vizulis Izidors
b Ņikonovs Aleksandrs