Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kuzmins Vasīlijs

Raksta ID: 802
Atjaunināts: 05 jūlijs, 2013
Zinātnieks, lauksaimniecības zinātņu doktors
Dzimis 1922.gada 15.augustā Šķilbēnu pagasta „Čalkovā”. Mācījies Rekavas sešklasīgajā pamatskolā, Šķilbēnu divgadīgajā lauksaimniecības skolā, Abrenes lauksaimniecības tehnikumā un Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā. Pēc LLA absolvēšanas 1951. gadā, Vasīlijs sāka strādāt par agronomu Viļānu rajona Radopoles mašīnu traktoru stacijā. Tālāk divus gadus (1952.-1953.) nostrādāja Jēkabpils lauksaimniecības tehnikumā par pasniedzēju. 1953.gadā Vasīlijs Kuzmins atgriezās atpakaļ savā rajonā, kur kādu laiku strādāja par rajona galveno agronomu.
Ar zinātnisko darbu Vasīlijs Kuzmins sāka nodarboties būdams Baltinavas padomju saimniecības galvenais agronoms. Pēc tam padomju saimniecības „Balvi” direktors Jāzeps Zeļonka saaģitēja viņu uz Balvu pusi. Te zinātniskais darbs tika veikts jau lielās platībās. V.Kuzmina vadībā tika izmēģināti dažādi mēslošanas, kopšanas paņēmieni, pētīta kartupeļu šķirņu piemērotība mūsu rajona apstākļiem. 1975.gadā, pamatojoties uz šo pētījumu rezultātiem, Vasīlijs Kuzmins aizstāvēja zinātņu kandidāta disertāciju.
Vēlāk Kuzmina darbu pārņēma Latvijas Zemkopības zinātniski pētnieciskais institūts Skrīveros. Institūta profesors Arvīds Zemītis palīdzēja analizēt iesākto darbu un metodiski pareizi izpētīt tēmu - „Mēslošanas ietekme uz kartupeļu dažādu šķirņu ražu un bumbuļu kvalitāti atkarībā no augšņu mehāniskā sastāva un agroķīmiskajiem rādītājiem”. Tas arī bija disertācijas temats, kuru izstrādāja četros gados. Izmēģinājumi padomju saimniecībā „Balvi” notika 188 laukos visās brigādēs. Nosakot ražu un analizējot laboratorijā Rīgā ķīmisko sastāvu kartupeļu bumbuļiem, lakstiem un pat saknēm, profesors Zemītis ieteica darbu turpināt ar augu seku telpā un laikā. Zinātnieks darbu turpinājis pie dažādu šķirņu kartupeļu izmēģinājumiem (62 šķirnes) ar nolūku izpētīt agrotehnikas ietekmi uz kartupeļu šķirnēm.
Pamatojoties uz šiem ilggadīgajiem izmēģinājumiem, 1993.gadā Vasīlijs Kuzmins ieguva Lauksaimniecības zinātņu doktora grādu.
Vasīlijs Kuzmins kādu laiku, sākot ar 1962.gadu, nodarbojies arī ar kukurūzas šķirņu pētniecību. Pētījis kukurūzas šķirņu agrotehniku ar nolūku – noskaidrot, kuras šķirnes ir vairāk piemērotas Latvijas apstākļiem, lai iegūtu kukurūzas vālītes.
Vasīlijam Kuzminam ir izdotas brošūras – „Kartupeļi – neapgūta kultūra” (1993), „Kā saprast zemes valodu” (1988), ir neskaitāmi raksti preses izdevumos.
Vasīlijs Kuzmins visu mūžu ir saistījis arī ar dziesmu. Kopā ar sievu dziedājuši Kubulu korī, rajona korī „Austrums”. Viņš septiņpadsmit gadus līdz pat 2007.gadam dziedājis Balvu luterāņu korī.
Dzīvojis Kubulos. Miris 2012.gada 11.martā un apglabāts Balvu pilsētas kapos

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: V.Kuzmins 1975.gadā pēc pirmās disertācijas aizstāvēšanas; kukurūzas laukā 1963.gadā; V.Kuzmins Balvu luterāņu kora sastāvā; ar mazmeitu Ievu 2003.gadā
Raksta ID: 802
Atjaunināts: 05 jūlijs, 2013
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1683
Ievietots:: 26 janvāris, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 05 jūlijs, 2013 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksāns Oļģerts
b Apala Zigrīda
b Cibulis Andrejs
b Ciglis Jānis
b Kavale Lūcija
b Kundziņa Antra
b Kļaviņš Jānis
b Prols Jānis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Slavinska Valentīna
b Vizulis Izidors
b Ņikonovs Aleksandrs