Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Štekele Anna

Raksta ID: 784
Atjaunināts: 16 augusts, 2022

Beņislavas etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja.
Dzimusi 1952. gada 9. maijā toreizējā Balvu rajona Lieparu ciema padomes Mastarīgas ciemā. Ģimenē bijuši astoņi bērni. Skolas gaitas Anna sākusi Bērzpils vidusskolas 1. klasē 1959. gadā. No 1960. gada līdz 1965. gadam mācījusies Tilžas internātskolā. Te dejojusi deju kolektīvā un bijusi aktīva dalībniece dažādos pasākumos. No 1965. gada līdz 1967. gadam mācījusies Cēsu sanatorijas Meža skolā. Skola Annai palikusi visspilgtākā atmiņā, jo te sākusies Annas interese par kultūras darbu, piedaloties moderno deju un aušanas pulciņos. No 1968. gada līdz 1970. gadam Anna mācās un beidz Bērzpils vidusskolu. Šai laikā rodas interese par valodām. Pēc vidusskolas tiek pabeigta 35. Ķīmiķu vidusskola, kādu laiku strādāts Olaines ķīmiskajā rūpnīcā par organiskās sintēzes aparātstrādnieku. Taču baidoties sabojāt veselību, Anna atgriežas dzimtajā pusē. Nedaudz pastrādājusi Lazdukalnā par kluba vadītāju, Anna 1972. gadā sākusi strādāt Lazdukalna bibliotēka. Lazdukalnā Anna iesaistās Beņislavas korī skolotājas Alīnas Matīsas vadībā, piedalās Dziesmu svētkos Rīgā. 1975. gadā Anna ģimenes apstākļu dēļ pārceļas uz dzīvi Rēzeknes rajonā, vēlāk viņas dzīvesvieta ir Vectilžas pagasta Sudarbe. Paliekot bez darba, Anna pārceļas uz dzīvi tēva mājās Lazdukalna pagasta Mastarīgā, kur dzīvo joprojām. Beņislavas etnogrāfiskajā ansamblī Anna dzied no 2005. gada.

Anna Štekele ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Viņa ar Benislavas etnogrāfiskā ansambļa sievām maija mēnesī reizi nedēļā dzied pie Benislavas, Slavītu un Mastarīgas krucifiksiem, kā arī pie krusta Augustovas baznīcas dārzā.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: 2.foto -A.Štekele pirmā no labās puses; 3.foto - Līgo svētkos Vectilžā (pirmā no labās puses); 4.foto - Beņislavas koris (sestā no labās puses)

Raksta ID: 784
Atjaunināts: 16 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1888
Ievietots:: 09 decembris, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 augusts, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna