Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Krakope Antoņina

Raksta ID: 774
Atjaunināts: 20 septembris, 2023

Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa vadītāja un garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1944.gada 20.jūlijā Rēzeknes rajona Gaigalavas pagastā zemnieku Mariannas un Jāņa Dārznieku ģimenē. No 1950.gada līdz 1959.gadam mācījusies Strūžānu pamatskolā. Mācoties skolā dziedājusi pamatskolas korī. Tālāk - no 1959.gada līdz 1963.gadam Antoņina mācības turpināja Gaigalavas vidusskolā. Arī te dziedāja korī un 1960.gadā piedalījās Skolēnu dziesmu svētkos Rīgā.

No 1964.gada Antoņina strādā par 1.-4.klašu skolotāju, vēlāk par vecāko pionieru vadītāju Tilžas vidusskolā. Sākot ar 1972.gadu viņa strādā Baltinavas vidusskolā par direktora vietnieci mācību darbā, ārpusklases un ārpusskolas organizatori, 1.-4.klšu skolotāju. Visus gadus skolotāja ir dziedājusi - sākumā Tilžas sieviešu ansamblī un korī, vēlāk Baltinavas jauktajā korī. Piedalījusies vairākos Dziesmu svētkos Rīgā. 2000.gadā kopā ar Baltinavas pagasta kori pabijusi Austrijā un Itālijā.

1973.gadā Antoņina apprecas ar virpotāju Krakopu Jāni, uzaudzina dēlu un meitu. 2009.gadā pedagoģes darba gaitas beidz un aiziet pensijā.

2004.gadā Antoņina Krakope sāka dziedāt Baltinavas etnogrāfiskajā ansamblī, bet no 2007.gada vada un organizē ansambļa darbu. Etnogrāfiskais ansamblis ar labiem rezultātiem piedalījies etnogrāfisko ansambļu skatēs, Brīvdabas muzeja organizētajās Latgaliešu dienās un 5.vasaras dziedāšanas svētkos, Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku Folkloras dienā Brīvdabas muzejā, starptautiskajā folkloras festivālā "Baltica".

A.Krakope mīl ceļot. Bijusi Maskavā, Sanktpēterburgā, Novgorodā, Ukrainā, Lietuvā, Igaunijā, Gruzijā, 2004.gadā apmeklējusi Medžugorji

Antoņina Krakope ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Viņa pati piedalās un kopš 2008.gada arī organizē Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa dziedājumus pie Baltinavas krucifiksiem maijā. No bērnības atceras, ka mamma maija vakaros gājusi dziedāt pie krucifiksa Apšinieku sādžā, bet viņa dziedājumu dzirdējusi mājās palikusi. Pati Antoņina sākusi piedalīties tikai ar etnogrāfisko ansambli.

Antoņina Krakope ir apbalvota ar Tautas Mākslas centra un Latvijas Nemateriālā kultūras centra Atzinības rakstiem par tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanu un popularizēšanu (2008, 2013, 2018). 2023.gadā Antoņina par ilggadēju un nozīmīgumu ieguldījumu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, popularizēšanā un nodošanā jaunajām Balvu novada paaudzēm apbalvota ar Balvu novada Atzinības rakstu.


Foto no personīgā arhīva: A.Krakope (2008)

Raksta ID: 774
Atjaunināts: 20 septembris, 2023
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 2296
Ievietots:: 02 decembris, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 20 septembris, 2023 by Admin A.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna