Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Mežale Anna

Raksta ID: 767
Atjaunināts: 16 janvāris, 2020

Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1935.gada 21.janvārī Baltinavas pagasta Puncuļevas ciemā zemnieku Aloiza un Domicellas Ločmeļu ģimenē. Beigusi Pilskalna septiņgadīgo skolu, vēlāk neklātienē Baltinavas vidusskolu. 1952.gadā septiņpadsmit gadu vecumā Anna sāka strādāt Pazlaugas pastā par pastnieci, 1953.gadā - kolhozā "Dzintars" par kasieri un rēķinveža vietnieci, pēc sešiem gadiem - turpat kolhozā par traktoru brigādes uzskaitvedi. 1962.gadā Anna Mežale sāka strādāt par laukkopības brigadieri, bet no 1977.gada – par kompleksa "Dzintari" lopkopības brigadieri līdz pat aiziešanai pensijā 1991.gadā.

1956.gadā Anna apprecējās un pārnāca dzīvot uz vīra mājām Dansku ciemā, kur dzīvo joprojām. Izaudzināti trīs bērni - divi dēli un meita.

Anna Mežale stāsta, ka kolhozā "Dzintars" tolaik bija sieviešu vokālais ansamblis, kuru vadīja L.Straujumas tēvs Viktors Lustiks. Bija savs dramatiskais kolektīvs, kurš iestudējis dažādas ludziņas un pēc tam uzstājušies Dzērvīnes pamatskolā, jo tikai 1956.gadā uzcēluši klubu "Dzintarā". 60.gados „Dzintars” līdz ar trīs citiem kolhoziem tika apvienoti padomju saimniecībā „Baltinava”.

Vēlāk Anna dziedāja padomju saimniecības "Baltinava" korī. Te viņa stāsta par gadījumu 60.gados, kas palicis prātā: direktors tā kā negribējis dot transportu braukšanai uz Balviem, sacīdams, ka izniekos tik dienu un benzīnu, bet koris tomēr aizbraucis. Aizbraukuši ar vaļējo mašīnu un izcīnījuši pirmo vietu. Tad nu atgriezušies Baltinavā, piestājuši pie Jāzepa Zelča mājām un no mašīnas dziedājuši "Slava tiem, kas ar uzvaru nāk". Turpmāk direktors transportu vairs neesot liedzis.

Baltinavas etnogrāfiskjā ansamblī Anna Mežale sāka dziedāt 2000.gadā. Viņa saka: "Nebūtu etnogrāfiskajā ansamblī, nebūtu tik daudz kur būts". Kopš 90.gadiem viņa dziedājusi Baltinavas katoļu baznīcas korī. Tagad etnogrāfiskā ansambļa sievas, kuras baznīcā visbiežāk sēž vienuviet, smej, ka viņas skaitoties "lejas koris".

Liela dziedātāja bija Annas mamma. Viņa katru svētdienu pēcpusdienās, sevišķi vasarā, organizēja ciema sievu sadziedāšanos. Dziedāja gan laicīgās, gan garīgās dziesmas. Anna kopā ar mammu iemācījās dziedāt arī psalmus. Danskos agrāk bija 38 mājas (tagad 10, pie tam piecās mājās tikai pa vienam cilvēkam) un tikai vienā ciemā psalmus dziedāja 8 - 10 sievas. Šobrīd Anna Mežale dzied un vada psalmus Danskos, Dzērvīnē, Obeļevā, Tutinovā, Apšovā. Visbiežāk dzied kopā ar Annu Vilkasti un Leontīnu Leli trijatā. Dzied arī Baltinavā kopā ar Baltinavas sievām.

Apmēram no 2007.gada oktobra beigās vai novembra sākumā psalmus sāka dziedāt vispirms Baltinavas kultūras namā, vēlāk Baltinavas mūzikas un mākslas skolā. Te sanāk dziedāt etnogrāfiskā ansambļa sievas, arī Mūzikas skolas pedagogi, kā arī visi pārējie, un lūdz par visiem pagasta mirušajiem.

Anna Mežale dzied arī pie krucifiksiem. Katru gadu maija mēnesī 1 – 2 reizes nedēļā pie Puncuļevas krucifiksa sanāk Antoņina Kaša, Lucija Logina, Domicella Lele un Anna Mežale un dzied Dievmātes godam. Ar etnogrāfisko ansambli Anna ir dziedājusi arī pie Safronovkas, Mačusalas, Keišu krucifiksiem

Anna Mežale ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām

Mirusi 2020.gada 6.janvārī, apglabāta Dansku kapos

 


Foto no personīgā arhīva: Anna Mežale (2009 un 80.gados); Annu Vilkasti un Stefāniju Supi (2010); ar mazdēlu Arni (2008), ar mazbērniem; 75.gadu jubilejā ar ģimeni un etnogrāfisko ansambli (2010)

Raksta ID: 767
Atjaunināts: 16 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2213
Ievietots:: 02 decembris, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 janvāris, 2020 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna