Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"

Raksta ID: 686
Atjaunināts: 21 marts, 2016
Senioru Eiropas deju kopa „Tonuss” Lazdukalnā dibināta 2005. gada rudenī. Šis bija pirmais kolektīvs, kurš Balvu rajonā sāka dejot senioru dejas. Kolektīvs, vadītājas Lūcijas Jermacānes vadībā, apguvis Eiropas deju repertuāru un pašmāju horeogrāfu dejas, arī vadītājas iestudētās dejas. Kolektīva pastāvēšanas laikā sievas iemācījušās dejot vairākus desmitus ritmisku un lēnāku deju. "Tonusa” sievas piedalījušās pasākumos gan savā rajonā - Rugājos, Bērzpilī, Balvos, gan arī ceļojušas pa Latviju. 2007. gada jūlijā deju kopa pārstāvēja Latgali 2. Starptautiskajā deju festivālā Valkā, tā paša gada septembrī piedalījās Senioru deju festivālā „Pīlādžu balle rudens dārzā” Liepnā, 2008. gada nogalē dejoja Latviešu biedrības nama Lielajā zālē Latvijas Senioru deju apvienības pasākumā „Ziemassvētku brīnums”. Vairākus gadus pēc kārtas kolektīvs priecējis Aiviekstes svētku apmeklētājus Lubānā, un, protams, ka neskaitāmas reizes svētku reizēs dejots lazdukalniešiem. 2009.gada augustā "Tonusa" sievas piedalījušās Latvijas Eiropas deju festivāla noslēguma koncertā Balvu pilsētas estrādē "Dārza svētki muižas parkā", bet 2007.gada augustā - igauņu ikgadējos svētkos Lahtē. Iegūts daudz draugu kolektīvu, kurus nu jau tradicionāli aicina uz sadanci Lazdukalnā - "Pavasara ziedu ceļos", kas notiek reizi divos gados.
Laika ritumā dejotāju sastāvs ir mainījies, bet 2016.gadā, atzīmējot kopas 10 gadu pastāvēšanas jubileju, tika uzsvērts, ka no paša sākuma kolektīvā dejo Velta Leone, Anna Stērniniece, Anna Serga, Margita Leone, Anita Stalidzāne, Rasma Zuša, Dzintra Lilita Kaļva, Irēna Svilāne. Vēlāk pievienojās Irēna Masa, Vera Janiša, Ludmila Logina, Vija Ločmele, Maruta Avotiņa, Lucija Zariņa, Ināra Sproģe. Kādu laiku dejotāju vidū bijušas arī Vincentīna Bukša, Terēzija Maslovska, Anna Kindzule, Indra Madarniece, Aija Pluša, Ilze Burka, Inna Gruziņa, Ingrīda Kuzma, Lucija Jermacāne, Zanda Fabriks, Vita Burka.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Lazdukalna pagasta bibliotēkas arhīva
Raksta ID: 686
Atjaunināts: 21 marts, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2313
Ievietots:: 19 aprīlis, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 21 marts, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"