Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"

Raksta ID: 685
Atjaunināts: 27 novembris, 2018
Deju kolektīva "Cielaviņa" pirmsākumi meklējami 2000.gada vasarā, kad pēc pagasta iedzīvotāju lūguma pieredzes bagātā deju kolektīvu vadītāja Zita Kravale kultūras namā sāka vadīt skolēnu tautas deju kolektīvu. Ar katru gadu dejotgribētāju skaits pieauga. 2001.gada pagasta Ziemassvētku koncertā dejoja trīs dejotāju sastāvi, bet 2009.gadā "Cielaviņa" jau ietvēra sevī četrus kolektīvus ar vairāk nekā 60 dalībniekiem. Savu nosaukumu "Cielaviņa" ieguva 2004.gadā, koncertējot Slovākijā, kad dejotāji nolēma nosaukt kolektīvu Latvijas nacionālā putna - baltās cielavas vārdā.
Katru gadu Kubulu dejotāji piedalās skatēs. Rezultāti ir pārliecinoši, tie ierindojuši kubuliešus labāko kolektīvu skaitā ne tikai bijušajā Balvu rajonā, bet arī valstī. Ik gadus "Cielaviņa" piedalās vairāk nekā 20 dažādos kultūras pasākumos gan dzimtajā pagastā, gan citur. Kubulu deju kolektīvs bija XXIII un XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku dalībnieku skaitā. Bet IX Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos "Cielaviņa" pārstāvēja ar visiem četriem dejotāju sastāviem. 2004.gada vasarā kolektīvs koncertēja Slovākijā, 2007.gadā - Krievijā, 2008.gadā - Lietuvā. Dažādos starptautiskos un republikas nozīmes kultūras pasākumos dejotāji koncertēja "Dzintaru" koncertzālē, Latviešu biedrības namā, VEF kultūras un tehnikas pilī, bet 2008.gadā piedalījās Kubulu pagasta ģimeņu biedrības organizētajā starptautiskajā dejotāju nometnē.
Deju kolektīva pastāvēšanas un mākslinieciskās izaugsmes garants ir vadītājas Zitas Kravales nerimtīgā darbošanās. Īpaša sadarbība kolektīvu saista ar bijušo kolektīva dejotāju un vadītāju Zani Kravali, kura, strādājot Rīgā, joprojām atrod laiku palīdzēt dzimtā deju kolektīva dejotājiem pieslīpēt deju soli un iemācīt ko jaunu.
2011.gadā sākās "Cielaviņas" sadarbība ar "Tallink" kruīza kuģiem, kad ceļojuma Rīga-Stokholma-Rīga laikā dejotāji sniedz koncertus. Ideja par šādu koncertēšanu pieder deju kolektīva krustmātei Irēnai Začevai. Nu jau viņi uzstājušies trīs reizes.
"Cielaviņas" dejotāji ar panākumiem piedalās visos lielākajos gada pasākumos: starpnovadu deju kolektīvu skatēs, Starptautiskajā tautu deju festivālā "Eima, eima!", sadancošanās pasākumā "Lecam pa vecam, lecam pa jaunam", Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Pateicoties deju skates rezultātiem, "Cielaviņai" 2018.gada Dziesmu un deju svētkos  bija dota iespēja uzstāties ne tikai lieluzvedumā "Māras zeme", bet arī būt to desmit kolektīvu vidū, kuri dejoja "Arēnā Rīga".

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Foto no I.Supes personīgā arhīva: "Cielaviņa" Liepājā (2006)
Raksta ID: 685
Atjaunināts: 27 novembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2092
Ievietots:: 16 aprīlis, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 novembris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"