Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"

Raksta ID: 683
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
Sākotnēji ansamblis 2003.gadā dibināts kā sieviešu vokālais ansamblis. Vadīt to uzaicināta bērzpiliete Aija Ikstena, kura ansambli vada arī tagad. Pirmos gadus ansambļa repertuārā bijušas tautas dziesmas un šlāgerdziesmas. Ar koncertiem uzstājušās pansionātā, kaimiņu pagastu svētkos, dzejas pēcpusdienā Lazdukalnā un Balvu Amatniecības vidusskolā, Aiviekstes svētkos un daudzos citos pasākumos. Ansambļa meitenes bija sadziedājušās arī ar Bērzpils vīriem: Edgaru Ākuli, Jāni Zelču, Juri Stepanovu, Dzintaru Žīguru un šādā sastāvā dziedāts arī četrbalsīgi.
Pa šiem gadiem ansambļa sastāvs ir nostabilizējies. Tagad tā sastāvā dzied septiņas dalībnieces: Judīte Pasikova, Valda Šmagre, Liena Gabrāne, Silvija Deksne, Olita Loseva, Rudīte Krūmiņa un Iveta Birkova.
Īpaši ansambļa meitenes ir aizrāvuši Svētās Mises dziedājumi Skujetniekos un Bēržu baznīcā Ziemassvētkos un Lieldienās, tāpēc arī 2009.gada nogalē ansamblis paliek kā garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte". Tiek dziedāts katoļu draudzes baznīcās, kapusvētkos, arī bērēs un citos svētkos. "Sonātes" meitenes atzīst, ka dziesma liek uz dzīvi skatīties cerīgāk. Viņas notic sev, jo ceļas pašapziņa.

Avotu saraksts
novadpētniecības datu bāzē


Foto no Lazdukalna pagasta bibliotēkas arhīva.
Raksta ID: 683
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 3310
Ievietots:: 13 aprīlis, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"