Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bērzpils pagasta sieviešu vokālais ansamblis

Raksta ID: 652
Atjaunināts: 06 novembris, 2009
Ansamblis dibināts 1997.gadā. Tā vadītāja ir Daiga Griestiņa
Kopš ansambļa pirmsākumiem tajā dziedājušas: Māra Lauskiniece, Mārīte Zuša, Līga Gabrāne, Līga Lupkina, Līga Spalviņa, Liāna Kubaka, Iveta Raciborska, Iveta Tiltiņa. Tagad ansambļa kodolu veido Inta Raciborska, Aina Zvejniece, Anita Žīgure, Anna Kriviša, Anita Stepanova, Gunta Circene un Aija Ikstena. Kopā ar ansambli uzstājas arī Madara Griestiņa un Gunita Ākule.
Kolektīvs ir piedalījies rajona ansambļu skatēs un guvis atzinīgus rezultātus. Tāpat vokālais ansamblis labprāt piedalās sava pagasta rīkotajos pasākumos un atsaucas arī uz rajona un novada rīkotajiem pasākumiem. 2007.gadā piedalījušās  Aiviekstes svētkos Lubānā
Repertuārā ir latviešu tautas dziesmu apdares un populāras estrādes dziesmas. Pārsvarā dzied sev tuvas un mīļas dziesmas.

Foto no A.Krivišas personīgā arhīva - Vokālo ansambļu skatē Žīguros (2008); Lieldienu pasākumā Bērzpilī(2008); Aiviekstes svētkos Lubānā (2007); Lieldienu pasākumā Bērzpilī (2009) un Bērzpils brīvdabas estrādes atklāšanā (2009)
Raksta ID: 652
Atjaunināts: 06 novembris, 2009
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2102
Ievietots:: 06 novembris, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 06 novembris, 2009 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"