Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"

Raksta ID: 642
Atjaunināts: 23 marts, 2020

Ansamblis veidojies un darbojas no 1994.gada rudens. Jau gada nogalē kolektīvs sniedza koncertu toreizējā Balvu "Dienas centra" pensionāriem. Te arī "Pārdomu vējš" ir atradis sev mājvietu.
Par ansambļa dibinātājām jāmin Gaida Jasinska, nu jau nelaiķe Lonija Priedeslaipa, un Cirēnija Zelča, kura vairākus gadus te vairs nedzied, bet dzied korī. Pirmā ansambļa vadītāja bija Vija Izmailovska. Kad viņa saslima, ansambļa vadību pārņēma Iveta Garaņina.
Tagad ansamblī dzied: Gaida Jasinska, Daila Ļeskova, vēlāk pievienojās Lilija Gabranova, Anna Krūce, Marija Zaļotova, Daina Pule, Aina Višņakova, Jevģēnija Gusakova. Kādu laiku dziedāja arī Ārija Laizāne (mirusi 2008.gadā),Selga Teilāne, Emīlija Sarkane, Irēna Matule.
Ansambļa nosaukumu dziedātājas izvēlējās Miķeļa Gruzīša dziesmas "Pārdomu vējš" iespaidā. Dziesmas, ko izpildīt, izvēlas dziedātājas kopā ar vadītāju. Tās nav skaitītas, bet varētu būt ne mazāk kā septiņdesmit. Ansambļa sievas katram dzīves gadījumam dzied atbilstošas dziesmas: Mātes dienā par māmiņām un vecmāmiņām, Ziemassvētkos - Ziemassvētku dziesmas, represētajiem - par viņu smeldzi un ilgām pēc Dzimtenes. Ansambļa repertuārā ir daudzas Aiņa Šaicāna dziesmas. 2006.gada martā viņa dziesmu ar Margaritas Stradiņas vārdiem „Es pārnākšu” ierakstīja profesionālā skaņu ierakstu studijā. Tagad tā bieži tiek atskaņota Latvijas radio 2 raidījumos.
Visus gadus „Pārdomu vējš” ir piedalījies Latgales zonas pensionāru salidojumos. Pirmajā salidojumā Rēzeknē viņas bija vienīgais kolektīvs no Balvu rajona. Regulāri ansamblis koncertējis represēto pasākumos Balvos, Kubulos, no 2001.gada – arī republikas represēto salidojumos Ikšķilē, līdz republikas vadība sāka pieaicināt profesionālus māksliniekus. Tāpat sievas uzstājušās daudzos Balvu Kultūras nama un Balvu Novada muzeja organizētajos pasākumos, Tautas frontes saietos, Sociālajā servisā, Balvu pilsētas ģimnāzijas muzeja 20. gadadienas pasākumā, M.Stradiņas grāmatas „Kadiķīša ēnā” atvēršanas svētkos Rugājos, arī Alūksnē, Rīgā, Jūrmalā, Viļakā u.c.

Sakarā ar dalībnieču ievērojamo vecumu un dažādām veselības problēmām, ansamblis 2008.gadā savu darbību izbeidza.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no L.Gabranovas personīgā arhīva: Sakrālajā centrā Tēvzemes Daugavas vanagu 6.salidojumā (2009);  Pensionāru svētkos Balvos (2004); Balvu Novada muzejā pasākumā represētajiem (2003); pieminekļa atklāšanā represētajiem Balvos (2006)

Raksta ID: 642
Atjaunināts: 23 marts, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2258
Ievietots:: 23 oktobris, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 23 marts, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"