Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”

Raksta ID: 634
Atjaunināts: 07 aprīlis, 2020

Par teātra spēlēšanu Briežuciemā ziņas saglabājušās no 20.gadsimta divdesmitajiem gadiem, lai gan, droši vien, teātra spēlmaņi bijuši arī senāk. Tad teātra mīļi pulcējušies uz mēģinājumiem Kvašņevas un Aususalas skolās, aktieri bijuši gan skolēni, gan skolotāji. Vēlāk, toreizējā kolhoza „Briežuciems’’ ļaudis teātra spēlēšanā iesaistīja skolotāja un Sieviešu padomes priekšsēdētāja Domicella Tjarve, bet no 1970. gada līdz 1990. gadam, pēc ciema jauniešu iniciatīvas, dramatisko pulciņu vadīja Valentīna Ločmele. Iestudēja gan skečus, gan dramatizēja žurnāla „Dadzis” materiālus, gan autoru darbus, gan veidoja dzejas iestudējumus. Uz mēģinājumiem pulcējušies ne tikai tautas namā, bet arī Ēvalda Kamzola mājās. 1993. gadā dramatisko kolektīvu vadīja toreizējā kluba vadītāja Lidija Ločmele. Bet 2002.gadā reizē ar „Sipiņu” vārdu kolektīvs ieguva arī jaunu vadītāju – Valentīnu Kašu, cilvēku ar milzīgu darba sparu, entuziasmu un talantu. Vārdu „Sipiņi” kolektīvs ieguva pateicoties dramatiskā kolektīva dalībnieces Mariannas Langovskas mammai Stefānijai, arī aktrisei mūža garumā un seno vārdu un teicienu zinātājai. „Sipiņi" nozīmē cilvēki, kuri nekad nevar būt mierā, visur ir klāt, visu zina, par visu interesējas.
Kolektīvā darbojas Jāzeps Jermacāns, Vija Jermacāne, Aleksandrs Pakalnīts, Aldis Pundurs, Artūrs Upīts ( muzikants), Jānis Boldāns, Jugita Boldāne, Aina Ločmele, Marianna Langovska, Inese Ozoliņa. Iztrūkstošos aktierus labprāt reizēm aizvieto Valentīns Mežals, Iveta Langovska, Helēna Ločmele un arī citi tautas nama pašdarbnieki, arī pati vadītāja Valentīna Kaša.
Kolektīvs iestudējis Vulfa lugu „Līnis murdā”, Brigaderes „Čaukstenes”, neskaitāmus skečus, anekdošu dramatizējumus. Pārsvarā iestudē un spēlē vadītājas sacerētos vai kopā saliktos joku gabaliņus. Lielākajā daļā uzvedumu iekļautas dziesmas un danči, lai skatītājiem jautrāk. Raksturīgi, ka domas un idejas dalībniekiem rodas mēģinājumu procesā, un sākuma variants „apaug’’ ar jaunām niansēm, kolektīvs katram pasākumam izdomā kaut ko jaunu, visas izrādes notiek latgaliešu valodā.
Pašiem visvairāk ‘’pie sirds’’ iet no nerātnajām tautas dziesmām izveidotā skatuviskā versija „Spolvas puties”’ un skečs „Latgalīši pilsātā’’, arī Valentīnas sarakstīto stāstiņu cikls par Barisīnes piedzīvojumiem.
Kolektīvs piedalās visos tautas nama pasākumos, Latgales novada un rajona rīkotajos dramatisko kolektīvu saietos, Grāmatu un Zemnieku svētkos, organizāciju rīkotajos pasākumos, viesojušies daudzos kultūras namos. ‘’Galvenais mērķis un uzdevums’’, saka kolektīva dalībnieki - ‘’veselīgi un labsirdīgi pasmieties par sevi, tad skatoties smiesies arī skatītājs.’’ Aktieris un galma āksts vienmēr ir bijuši sabiedrības sirdsapziņa un tie, kas pasaka patiesību. Tā dara arī ‘’Sipiņi”’
"Un, kamēr dzīvo pasaulē
Kāds cilvēks – vecs vai jauns,
Tam vienmēr dziļi dvēselē
Būs paslēpies savs klauns." / M. Zīverts/

2019.gadā drusku pamainījās kolektīva sastāvs - no vecajiem dalībniekiem klāt nākuši  Aldis Pundurs, Artūrs Upīts (muzikants), no jauna pievienojušies: Anna Pundure, Helēna Ločmele, Ineta Apšeniece, Marija Skaba, Veneranda Keiša, Reinis Apars. "Sipiņi" turpina sadarboties ar vecajiem draugiem Viļakā, Bērzpilī un Medņevā.  Repertuārā joprojām jautri gabali iz dzīves: A. Zuja "Alfreda leigovas", Tōlivaldis "Inteliģentais bezdarbnieks", R. Linužs "Gribi smejīs, gribi raudi", V. Zepa "Boņuka sīvītes" u.c. Esam iesākuši brīvdabas izrādes. Tā 2019. gadā Briežuciemā tika izrādīta A. Zariņas komēdija "Untažmolas būresteibas", bet 2020.gada sezonai gatavo A. Zariņas "Še tev, bōbeņ!". 2020. gadu "Sipiņi" uzsāka ar Žurkas Kornēlijas uznācienu (pašu veidota izrāde par politiskās dzīves notikumiem Latvijā). Kolektīvā darbojas fantastiski cilvēki, izdomas bagāti, vienkārši, sirsnīgi, ar lielu atbildības sajūtu.

Briežuciemā  Zitas Mežales vadībā darbojas arī bērnu dramatiskais kolektīvs, tā ka aug arī jaunā aktieru maiņa.Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no Briežuciema tautas nama arhīva: Kolektīvs dramatisko kolektīvu saietā Viļakā (priekšplānā); pēc izrādes Baltinavā; pauzītē starp priekšnesumiem - aktieris vienmēr ir aktieris; skats no Žurkas Kornēlijas; "Boņuka sīvītes" un āra skats no "Untažmolas būresteibōm"

Raksta ID: 634
Atjaunināts: 07 aprīlis, 2020
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 2212
Ievietots:: 30 jūnijs, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 07 aprīlis, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"