Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Tilžas pagasta bibliotēka

Raksta ID: 632
Atjaunināts: 24 novembris, 2016
Tilža, Brīvības ielā 3
LV -4572
Tilžas pagasta bibliotēka varētu būt dibināta 1944. gadā, bet precīzu ziņu par tās vēsturi nav. Alūksnes zonālā  valsts arhīva izdotajā izziņā atrodams, ka 1944. gada 30.novembra sēdes protokolā rakstīts, ka ar 1944. gada 16. novembri par Tilžas bibliotēkas pārzini iecelts Vladimirs Aleksandrovs. Kāds cits dokuments - Viļakas apriņķa Tilžas pagasta DDP izpildu komitejas 1946. gada 7. septembra sēdes protokols liecina, ka Tilžā darbojas bibliotēka un šajā sēdē apstiprināta bibliotēkas tāme 1947. gadam, kaut gan pirmais ieraksts bibliotēkas inventāra grāmatā datēts ar 1953. gadu.
Bibliotēkas statuss un atrašanās vieta gadu gaitā mainījusies vairākas reizes. Kopš 1977. gada tā atrodas tajā laikā jaunuzceltajā Tilžas izpildu komitejas ēkā Brīvības ielā.
Mainījušies arī bibliotēkas darbinieki un štata vienību skaits. Ir bijuši periodi, kad bibliotēkā strādājušas divas darbinieces .
Četrdesmito un piecdesmito gadu mijā  bibliotēkā strādājusi Vilma Baltiņa, bet precīzu ziņu par viņas darba laiku nav.
Janīna Erte (Skrimble) strādājusi no 1951.-1954. gadam,
Marija Učelniece (Ļvova) - no 1954.-1955.gadam,
Aina Celiņa (Boka) -1955.-1961.gadam, no 1961. gada 28. augusta bibliotēkas vadītāja ir Anna Brenčeva, bet no 2009.gada 1.septembra - Ilze Pugača, kura pirms tam kādu laiku strādāja kā otrā darbiniece
Kā otrās darbinieces bibliotēkā vēl strādājušas Silvija Erte, Dzintra Šapale (Zelča).
2004. gada 21. janvārī bibliotēka reģistrāta LR Kultūras Ministrijas Bibliotēku reģistrā ar Nr. BLB 0606
2014. gada 7. aprīlī bibliotēka uzsāka darbu elektroniskajā sistēmā, kas ļauj apkalpot lasītājus ātrāk un mūsdienīgāk. 2015. gadā izveidots bibliotēkas profils portālā Draugiem.lv , kur tiek ievietota jaunākā aktuālā informācija par bibliotēkā notiekošo. Informāciju par bibliotēku var izlasīt arī mājas lapā www.bibliotekas.lv/tilza/   www.biblioteka.lv/libraries/tilzas-pagasta-biblioteka
Bibliotēkā pieejami 14 datori ar interneta pieslēgumu.
Bibliotēkas apmeklētājiem regulāri tiek piedāvāts apskatīt izstādes, piedalīties radošajās darbnīcās un apmeklēt interesantus pasākumus. Ir pasākumi, kas laika gaitā kļuvuši par tādu kā bibliotēkas tradīciju - Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijas ekskursija jau no 2011. gada;          Adventes vainagu kopīga veidošana no 2010. gada; Grāmatu svētki no 2013. gada.
Ikviens iedzīvotājs tiek aicināts apmeklēt bibliotēku un kļūt par tās lasītāju! Vairāk par bibliotēkas pasākumiem skatīt - Tilžas bibliotēkas pasākumi attēlos


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto: L.Dukaļska, O.Avotiņa un I.Pugača
Raksta ID: 632
Atjaunināts: 24 novembris, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2030
Ievietots:: 06 jūnijs, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 24 novembris, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas pagasta bibliotēka
b Balvu bērnu bibliotēka
b Balvu centrālā bibliotēka
b Balvu pagasta bibliotēka
b Briežuciema pagasta bibliotēka
b Bērzkalnes pagasta bibliotēka
b Bērzpils pagasta bibliotēka
b Krišjāņu pagasta bibliotēka
b Kubulu pagasta bibliotēka
b Kupravas pagasta bibliotēka
b Lazdukalna pagasta bibliotēka
b Lazdulejas pagasta bibliotēka
b Medņevas pagasta bibliotēka
b Rekavas bibliotēka
b Rugāju novada bibliotēka
b Skujetnieku bibliotēka
b Susāju bibliotēka
b Tikaiņu bibliotēka
b Upītes bibliotēka
b Vectilžas pagasta bibliotēka
b Vecumu pagasta bibliotēka
b Viļakas bibliotēka
b Vīksnas pagasta bibliotēka
b Žīguru pagasta bibliotēka