Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Susāju bibliotēka

Raksta ID: 609
Atjaunināts: 17 aprīlis, 2012
Viļaka, Tautas ielā 6 LV-4583
Susāju pagasta bibliotēka dibināta 1955. gadā. Par to liecina Abrenes rajona Darbaļaužu deputātu padomes IK 1955. gada 24. maija lēmums Nr.119, kurš uzdod:
 1.) rajona  Kultūras nodaļai ar tā paša gada 16. jūniju :
              a) atvērt jaunu bibliotēku Susāju ciemā,
              b) nodrošināt jaunatvērto iestādi ar kultūras darbam piemērotu kadru.
2.) ciema padomes priekšsēdētājam
              a) nodrošināt jaunatvērto iestādi ar piemērotām telpām
3.) finansu nodaļas vadītājam
              a) nodrošināt savlaicīgu jaunatvērtās kultūras iestādes finansēšanu
Bibliotēka atradās Susāju ciemā, Zvaigznes četrgadīgās skolas telpās - 68 m² lielā telpā.
Grāmatu fonds bija izvietots vienā apkalpošanas telpā.
Pirmā bibliotēkas vadītāja bija Lūcija Krakope. Viņa vadīja bibliotēku no 1955.- 1957. gadam, bet pēc tam bibliotēkā strādāja Broņislava Bratuškina. Viņa bija centīga un apzinīga darbiniece.
1962. gadā Susāju ciema bibliotēkai, pirmajai Balvu rajonā, tika piešķirts "Teicama darba bibliotēkas" nosaukums. Tanī laikā Susāju pagasta teritorija bija bieži apdzīvota. Pagastā atradās vairākas skolas: Stompaku, Zvaigznes, Eržepoles, Vēdeniešu, Sosnīcu. Bibliotēkas vadītāja bija noorganizējusi vairākas pārvietojamās bibliotēkas atsevišķās apdzīvotās vietās un sovhoza fermās. Bronislava nostrādāja bibliotēkā vairāk kā četrdesmit gadus. (1957.-1999)
Ar laiku iedzīvotāju skaits samazinājās un samazinājās arī bibliotēkas apmeklētība.
1987. gadā bibliotēku no Susāju ciema pārcēla uz Eržepoli. Tajā laikā vecajā Eržepoles skolas ēkā atradās sovhoza „Viļaka” kantoris un bibliotēka bija iekārtota ēkas otrajā stāvā. Līdz ar sovhoza likvidāciju un centra izzušanu, bibliotēkas atrašanās Eržepolē apmeklētājiem bija ļoti neizdevīga. Telpas arī bija nepiemērotas.
1999. gadā Susāju pagasta valde pieņēma lēmumu bibliotēku pārcelt no Eržepoles uz Viļakas pilsētu Tautas ielā 6. Šīs telpas pagasts īrē no Viļakas poliklīnikas. Ēka celta 1976. gadā. Sākotnējā platība bija 58,8 m², bet 2000. gadā vēl pievienoja 37,8 m² un šajā telpā tika izvietota bibliotēkas fonotēka. Grāmatu fonds izvietotots 3 telpās.
No 1999. gada līdz 2009.gadam Susāju pagasta bibliotēkas vadītāja bija Lilija Apsīte
Sakarā ar to, ka bibliotēka tagad atrodas izdevīgā vietā, stipri pieaudzis bibliotēkas lietotāju skaits. Susāju pagasta bibliotēkai ir sava specifika, jo ....... gadā pagasta padome pieņēma lēmumu radīt iespējas lauku uzņēmējiem atrast sev visvairāk nepieciešamo literatūru savā rajonā. Līdz ar to  Susāju pagasta bibliotēkas grāmatu fonds tiek komplektēts atbilstoši uzņēmēju interesēm. Otrkārt, Susāju pagastā īpaša vieta ierādīta sava novada seno tautas  tradīciju apzināšanai, tālākai izkopšanai, materiālās un nemateriālās kultūras saglabāšanā, ko vada un virza pagasta padomes priekšsēdētājs Aldis Pušpurs. Lietotāju skaitam pieaugot un darbības jomai paplašinoties, Susāju pagasta bibliotēkā no 2008. gada bija  otra darbiniece Regīna Dūna, kura kādu laiku bija arī bibliotēkas vadītāja. No 2009.gada tiek mainīts bibliotēkas nosaukums -  tagad ir Susāju bibliotēka
2011.gadā Susāju pagasta bibliotēka tika apvienota ar Viļakas pilsētas bibliotēku un 30.decembrī Tautas ielā 6 - Susāju bibliotēkas telpās svinīgi tika atklāta Viļakas novada bibliotēka.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Balvu centrālās bibliotēkas novadpētniecības fonda: ilggadējā bibliotēkas vadītāja B.Bratuškina; tagadējā vadītāja L.Apsīte; bibliotēkas atklāšana 1999.gadā un rajona bibliotekāru seminārs bibliotēkā
Raksta ID: 609
Atjaunināts: 17 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1775
Ievietots:: 20 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 17 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas pagasta bibliotēka
b Balvu bērnu bibliotēka
b Balvu centrālā bibliotēka
b Balvu pagasta bibliotēka
b Briežuciema pagasta bibliotēka
b Bērzkalnes pagasta bibliotēka
b Bērzpils pagasta bibliotēka
b Krišjāņu pagasta bibliotēka
b Kubulu pagasta bibliotēka
b Kupravas pagasta bibliotēka
b Lazdukalna pagasta bibliotēka
b Lazdulejas pagasta bibliotēka
b Medņevas pagasta bibliotēka
b Rekavas bibliotēka
b Rugāju novada bibliotēka
b Skujetnieku bibliotēka
b Tikaiņu bibliotēka
b Tilžas pagasta bibliotēka
b Upītes bibliotēka
b Vectilžas pagasta bibliotēka
b Vecumu pagasta bibliotēka
b Viļakas bibliotēka
b Vīksnas pagasta bibliotēka
b Žīguru pagasta bibliotēka