Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Cunska Evģēnija

Raksta ID: 608
Atjaunināts: 11 maijs, 2012
Pedagoģe, deju kolektīvu vadītāja
Dzimusi 1938.gada 17.novembrī Baltinavas pagasta Zelču ciemā. Skolas gaitas 1946.gadā uzsāka Druvas pamatskolā, bet 1949.gadā - turpināja Upītes 7-gadīgajā skolā. 1952.gadā mācības turpināja Rēzeknes pedagoģiskajā skolā, no 1956. līdz 1960.gadam viņa studēja Daugavpils Valsts pedagoģiskā institūta filozofijas fakultātē, iegūstot latviešu valodas un literatūras skolotājas specialitāti.
Darba gaitas 1960.gadā Evģēnija uzsāk Baltinavas internātskolā un vidusskolā. Tiek uzticēts vadīt arī internātskolas deju kolektīvus. 1961.gada 30 decembrī apprecas ar Baltinavas vidusskolas mācību pārzini un vēsturnieku Henriku Cunski. 1965.gadā vīru pārceļ darbā uz rajona centru Balviem, un Evģēnija sāk strādāt Balvu 1.vidusskolā par pagarinātās dienas grupas audzinātāju un pagarinātās dienas grupas metodiskās komisijas vadītāju. Pēc skolu reorganizācijas 1965.gada vasarā viņa paliek strādāt Balvu pilsētas pamatskolā, turpinot darbu par pagarinātās grupas audzinātāju un deju kolektīvu vadītāju. Ar 1971.gada septembri skolotāja Cunska pāriet strādāt uz Balvu vidusskolu par latviešu valodas un literatūras skolotāju, bet 1977.gadā, kad tiek uzcelta jauna skola - Balvu 1.vidusskola, skolotāja līdz ar latviešu plūsmas skolēniem pāriet uz jauno skolu. Līdz 1999.gadam E. Cunska vadīja skolas latviešu valodas un literatūras metodisko komisiju.
Visus 40 darba gadus skolotāja Evģēnija Cunska mācīja bērniem dejot gan Baltinavas internātskolā (1960.-1964.), gan Balvu pilsētas pamatskolā (1965.-1990.), Balvu vidusskolā (1971.-1999.), Balvu amatniecības vidusskolā (1995.-1996.). Vadīja tautisko deju kolektīvus visās grupās. Ar skolēnu deju kolektīviem piedalījusies Latvijas skolu jaunatnes II, III, IV, V, VI, VII deju svētkos un saņēmusi goda rakstus par labi sagatavotu svētku repertuāru. Ja uz 1967.gada II deju svētkiem skolotāja brauca ar vienu (Balvu pamatskolas 1.-4.klases) deju kolektīvu, tad uz VII svētkiem 1995.gadā aizbrauca jau 6 skolotājas vadītie deju kolektīvi (Balvu vidusskolas 1.-2., 5.-6., 7.-9., 10.-12. klašu deju kolektīvi un Balvu amatniecības vidusskolas 5.-6. un 10.-12. klases deju kolektīvi). Skolotājas vadītie Balvu 1.viduskolas jauniešu deju kolektīvi sekmīgi piedalījušies arī Vispārīgajos Latvijas deju svētkos (1985.,1990.,1993.,1998.).
Skolotāja Cunska 32 gadus (no 1967. līdz 1999.gadam) bija Balvu rajona skolu tautisko deju kolektīvu virsvadītāja. Daudz pūļu viņa ieguldījusi, mācot rajona skolu deju skolotājus un apgūstot gan rajona svētku, kuri viņas vadībā notiek katru gadu, gan zonālo,gan republikas svētku repertuāru.
Interesanti, ka Evģēnija Cunska Latvijas Vispārējos dziesmu svētkos Rīgā pirmo reizi piedalās 1955. gadā ar Rēzeknes pedagoģijas skolas kori - diriģents E. Belasovs. XIII dziesmu svētkos piedalās ar Daugavpils Valsts pedagoģiskā institūta jauniešu kori P. Kveldes vadībā, XIV deju svētkos bija dejotāja Balvu kultūras nama jauniešu deju kolektīvā (vadītāja A. Stira), XVI, XVII, XVIII Dziesmu svētkos piedalās ar Balvu rajona skolotāju kori (diriģents I.Sležis). Tālāk seko piedalīšanās svētkos jau kā deju kolektīvu vadītājai.
Ar 2000.gada 1.janvāri skolotāja ir pensijā. Viņa daudz lasa, labprāt brauc ekskursijās, ada, šuj, audzē puķes, strādā mazdārziņā. Ir divi dēli - Aivars un Dainis.
Skolotājas darbs ir atzinīgi novērtēts ar neskaitāmiem Goda rakstiem. 1976.gadā piešķirta krūšu nozīme „Teicamnieks tautas izglītības darbā”, 1979.gadā - Latvijas IM Goda raksts par panākumiem estētiskajā audzināšanā, 1985.gadā - medaļa „Darba veterāns”.
2008.gadā E.Cunskai pasniegts Balvu pilsētas domes Atzinības raksts par mūža ieguldījumu pilsētas jauniešu estētiskajā audzināšanā.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no E.Cunskas personīgā arhīva: Evģēnija 2008.gadā, saņemot Balvu pilsētas domes Atzinības rakstu; savā latviešu valodas un literatūras kabinetā; ar bērniem zonas skatē Rēzeknē 1979.gadā; Balvos uz estrādes ar vienu no saviem labākajiem deju kolektīviem 1985.gadā; E.Cunskas "dalības koks" Dziesmu un deju svētkos; kopā ar dejotājiem sagaidot Dzejas dienu ciemiņus; ar vienu no dejotāju grupām; ar vīru 2004.gadā
Raksta ID: 608
Atjaunināts: 11 maijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2173
Ievietots:: 18 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 11 maijs, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna