Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Baltinavas pagasta koris

Raksta ID: 593
Atjaunināts: 10 maijs, 2013
Baltinavas pagasta koris tiek dibināts 20.gs. 50.gados. To izveido un vada ērģelnieks Pāvels Začs. Korī dziedāja apmēram 40 dalībnieku un tuvākas un tālākas apkārtnes. 1959.gadā koris piedalās Latgales dziesmu svētkos Daugavpilī, kur koru karos izcīna pirmo vietu un ceļojošo karogu.
Pēc Pāvela Zelča kori vadījuši diriģenti Polomeiko, Ināra Truba, A.Ziņģe, Izidors Anspoks. Mēģinājumi toreiz notikuši luterāņu baznīcas draudzes mājā. 1972.gadā Baltinavā atver jauno kultūras namu un Baltinavas pagasta koris diriģenta I.Anspoka vadībā ir pirmais kolektīvs, kas uzstājas nama atklāšanas svinībās. Kora koncertmeistars bija Pēteris Gailums.
Vēlāk kora vadību pārņem skolotāji Kārlis Pušmucāns, Irēna Koroļkova un Marija Saukāne. Kora diriģenti bijuši arī Aldis Laicāns un Anastasija Ločmele. Anastasija ar Baltinavas kori 1984.gada 13.maijā kārtoja valsts eksāmenu diriģēšanā beidzot J.Vītola Latvijas valsts konservatoriju. Korī tolaik bija 30 - 40 dalībnieku un pamatu veidoja vidusskolas un palīgskolas skolotāji. 1985.gada 7.aprīlī rajona koru skatē Baltinavas koris iegūst otro vietu ar Rugāju kori un izcīna tiesības piedalīties republikas Dziesmu svētkos.
1985.gada rudenī diriģente Anastasija Ločmele pāriet strādāt uz Balviem un koris paliek bez diriģenta. Kori savā vadībā pārņem Baltinavas palīgskolas skolotāja Irēna Koroļkova, bet 1989.gadā - Baltinavas vidusskolas mūzikas skolotāja Aija Nagle. Viņa labi sagatavo kori un 1991.gada 1.jūnijā piedalās rajona dziesmu svētkos, kas notika Baltinavas jaunuzceltajā estrādē.
90. gadu sākumā pagasta kultūras dzīvē jūtams apsīkums, jo sākas padomju saimniecības "Baltinava" pārveide par SIA "Baltinava". Kora darbība atsākas tikai 1996./97.gadā. Tuvojoties XXII Vispārējiem Latvijas dziesmu un deju svētkiem 1998.gadā, Aija Nagle un Marija Bukša nolemj atjaunot kora dziedāšanas tradīcijas Baltinavas pagastā. Koris arī iztur atlases skati Rēzeknē un atkal ir Dziesmu un deju svētku dalībnieku skaitā.
2000.gadā Baltinavas koris izcīna tiesības piedalīties Dziesmu svētkos, kas veltīti Rīgas 800. gadadienai. Jaunas nianses kora repertuārā ienesa gatavošanās Dziesmu svētkiem Balvos "Lūgšana dvēselei" 2000.gada jūnijā. Izskanot garīgās mūzikas svētkiem, kolektīvs juta dvēselisku piepildījumu un garīgo starojumu.
Tālāk seko kora koncertbrauciens uz Austriju un Itāliju 2001.gadā. Kora dalībnieku atmiņā palicis tautas dziesmas "Pūt vējiņi" izpildījums Vīnes pils kapellā ar apbrīnojamu akustiku. Arī divi koncerti Zalcburgā - Mirabellas pils dārzā un Doma laukumā.
Baltinavas pagasta jauktais koris 2002.gada 25.maijā piedalījās Latgales novada Dziesmu un deju svētkos Balvos, 2003.gadā - XXIII Vispārējos dziesmu un deju svētkos Rīgā, 2005.gadā - koncertbraucienā uz Slovākiju, 2006.gadā - Garīgās mūzikas svētkos Balvos, 2007.gadā - I Starptautiskajā koru festivālā Secē, 2008.gadā - XXIV Vispārējos Dziesmu un deju svētkos.
Jāpiemin arī kora piedalīšanās dziesmu dienās un svētkos, kuri veltīti latviešu kora dziesmu komponistu atcerei - brāļu Jurjānu mājās Meņģeļos, E.Melngaiļa atcerei  Limbažos un J.Vītola piemiņai veltītajās dziesmu dienās Gaujienā.
/pēc A.Nagles sagatavotās informācijas/


Foto no A.Nagles personīgā arhīva: koris 1996./97.gadā koru skatē Balvos un 2001.gadā Vīnē; Baltinavas koris koru skatē Gulbenē 2013.gada 5.maijā (R.Cibules foto)
Raksta ID: 593
Atjaunināts: 10 maijs, 2013
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2290
Ievietots:: 13 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 10 maijs, 2013 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"