Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"

Raksta ID: 591
Atjaunināts: 19 decembris, 2023

Bērnu vokālais ansamblis "Pogas" dibināts 2003.gadā, un jau 2008.gadā tas nosvinēja pirmo apaļo jubileju. Ansambļa bērni dziedāšanas prasmi apguvuši Viļakas pirmskolas izglītības iestādē, bet tagad to turpina "Pogās".
Ansamblis "Pogas" dzied Viļakas kultūras nama un pilsētas organizētajos pasākumos, sniedz koncertus Balvos, Medņevā, Vecumos, Žīguros un Rugājos. Kolektīva dalībnieki piedalījušies Balvu rajona rīkotajā konkursā "Aprīļa pilieni", "DoReMi", festivālā "Osvaldiņš".


 

Otrs bērnu vokālais ansamblis "Podziņas" savu darbību Viļakas kultūras namā uzsācis 2008.gadā. Tajā dzied septiņus gadus veci bērni. Savu dziedāšanas prasmi jaunie vokālisti jau parādījuši vairākos kultūras nama rīkotajos pasākumos.
Abus ansambļus vada Elita Logina

2022. un 2023. gadā abi ansambļi ar koncertprogrammu piedalījās Balvu novada svētkos, 2023. gadā – arī kolektīva darbības atskaites koncertā Balvu KAC.


Foto no Viļakas kultūras nama arhīva: "Pogas" 5 gadu jubilejas pasākumā 2008.gadā; "Pogas" (2023); "Podziņas"; kolektīvs 2023.gadā
Raksta ID: 591
Atjaunināts: 19 decembris, 2023
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2033
Ievietots:: 07 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 19 decembris, 2023 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"