Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Ločmele Anastasija

Raksta ID: 563
Atjaunināts: 11 maijs, 2012
Kordiriģente, pedagoģe
Dzimusi 1956.gada 23.septembrī Baltinavas pagasta "Tutinavā". Mācījusies Baltinavas vidusskolā un paralēli Kārsavas bērnu mūzikas skolas akordeona klasē. 1975.gadā pēc Baltinavas vidusskolas mācības turpināja Rēzeknes mūzikas vidusskolas kordiriģentu nodaļā, kuru absolvēja 1979.gadā, un sāka strādāt Balvu bērnu mūzikas skolā. Paralēli Anastasija mācījās Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas pedagoģijas fakultātes neklātienes nodaļā, kuru 1984.gadā pabeidza kā mūzikas skolotāja un kora diriģents.
80-tajos gados Anastasija Ločmele kopā ar Balvu mūzikas skolas direktoru I.Sleži vadīja rajona skolotāju kori, Baltinavas kultūras nama kori un sieviešu vokālo ansambli, Balvu KUK (Komunālo uzņēmumu kombināta) vīru un sieviešu ansambļus. 1989.gadā viņa sāka strādāt Baltinavas un Šķilbēnu Romas katoļu baznīcās kā kora vadītāja un ērģelniece.
Kopš 1991.gada Anastasija Ločmele strādā Balvu Amatniecības vidusskolā par direktora vietnieci audzināšanas darbā un mūzikas skolotāju, vadot skolas 5.-8.klašu kori, zēnu kori, jaukto kori, 5.-8.klašu vokālo ansambli. 90-tajos gados sāka vadīt Balvu kultūras nama jaukto kori, kuru vada arī šobrīd, sekmīgi piedaloties Dziesmu svētkos un skatēs. Kopš 2005.gada vada kori "Ezerkrasts" Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Anastasija kopš 1999.gada vada arī Kubulu pagasta jaukto vokālo ansambli, kurš ar teicamiem rezultātiem piedalās ansambļu skatēs un citos pasākumos.
Anastasija 2001.gada augustā saņēmusi LR Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par radošu un godprātīgu darbu ar skolu jaunatni, 2003.un 2008.gada novembrī - Balvu pilsētas domes Atzinības rakstus, 2005.gada jūlijā - LR Izglītības un zinātnes ministrijas Goda diplomu, 2006.gada jūlijā - Vatikāna, Benedikta XVI Pateicības rakstu par ieguldīto darbu baznīcas koru darbības attīstīšanā un vadīšanā, 2006.gada septembrī - Ministru prezidenta Aigara Kalvīša Pateicības rakstu par radošu kvalitatīvu pedagoģisko darbību un latviešu tradīciju saglabāšanu un veicināšanu sabiedrībā.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Foto no A.Ločmeles personīgā arhīva: kopā ar S.Cunsku saņemot Goda diplomu 2005.gadā; Balvu Amatniecības vidusskolas zēnu koris un jauktais koris; KAC koris "Ezerkrasts" Dziesmusvētkos 2008.gadā; A.Ločmele
Raksta ID: 563
Atjaunināts: 11 maijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2319
Ievietots:: 03 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 11 maijs, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna