Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris

Raksta ID: 562
Atjaunināts: 03 aprīlis, 2009
Baznīcas koris Rekavas baznīcā tika dibināts 1923.gadā. Kori vadīja pats draudzes prāvests Staņislavs Šikur - Kalvani. Baznīcas koris Rekavā ir darbojies visus draudzes pastāvēšanas gadus. 1923.gadā tika nodibināts arī bērnu baznīcas koris. Staņislavs Šikur - Kalvani korus vada līdz 1929.gadam. Tad seko prāvests Dominiks Makejonoks (kori vada no 1930. līdz 1932.gadam), ērģelnieks Edvarts Vuguls (1932.- 1940.), ērģelnieks Heronims Seņkāns (1941.-1945.). Viņš ērģeles lielākos baznīcas svētkos spēlēja arī no 1983.gada līdz 1992.gadam.
Laikā no 1945.gada līdz 1960.gadam patstāvīga ērģelnieka baznīcā nebija un koris visbiežāk dziedāja bez pavadījuma. Lielākos svētkos ērģeles spēlēja Francis Logins un Malnavas Romas katoļu draudzes ērģelnieks Antons Andžāns. Kādu laiku (1947.-1957.) ērģeles spēlēja Rekavas vidusskolas pedagogs, kora diriģents Jānis Začs. Tālāk kori vadīja un ērģeles spēlēja Genovefa Bizūne, Rekavas vidusskolas mūzikas skolotāja Valentīna Pužule. Viņa vadīja bērnu kristīgo ansambli, spēleja ērģeles un kopā ar bērnu ansambli un veco baznīcas kora sastāvu piedalījās dievkalpojumos baznīcā no 1992.gada līdz 1998.gadam.
 Ar 1998.gadu Šķilbēnu  Romas katoļu draudzes baznīcas kora organizatore ir Aina Slišāne un kori vada un ērģeles spēlē mūzikas pedagoģe un kordiriģente Anastasija Ločmele.
/pēc O.Slišāna sagatavotās informācijas/

Foto no O.Slišāna arhīva: koris ar G.Bizūni (ar cepuri) 1978.gadā; baznīcas koris ar A.Ločmeli un prāvestu I.Babri 2008.gadā
Raksta ID: 562
Atjaunināts: 03 aprīlis, 2009
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2128
Ievietots:: 03 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 03 aprīlis, 2009 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"