Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"

Raksta ID: 551
Atjaunināts: 20 decembris, 2023

Viļakā ir sena vokālo ansambļu dziedāšanas tradīcija, kas radusies jau 60- tajos gados un turpinās līdz šodienai. Sākot no 80- tajiem gadiem vokālos ansambļus ir vadījušas: Māra Pukste, Silvija Bičihina, Maruta Pitkeviča. Par vokālā ansambļa "Cansone" dibināšanas gadu uzskata 1996.gadu. No 2005. gada vokālo ansambli vadija Daiga Elksnīte, no 2011.gada - Ilona Bukša.
„Cansone” repertuārā ir latviešu estrādes dziesmas, tautasdziesmas, šlāģerdziesmas un, protams, arī vokālo ansambļu dziesmu klasika. Ansambļa dziedātājas prot veidot arī skatuvisku šovu, pārtopot gan par vecenītēm, gan dāmām - siržu lauzējām.
Ansamblis dzied Viļakas kultūras nama rīkotajos pasākumos, arī kaimiņpagastos, piedalās Balvu rajona vokālo ansambļu skatēs, Novadu skatēs, gūstot godalgotās vietas. 2011.gada aprīlī, piedaloties vokālo ansambļu skates pusfinālā Daugavpilī, "Cansone" saņēma 2.pakāpi.

No 2011. gada Viļakas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Cansone” turpina aktīvi darboties Ilonas Bukšas vadībā. Viņas vadībā ansamblis 2016. gadā piedalījies starptautiskā konkursā “Konsonans”, iegūstot I pakāpes laureāta diplomu.
Iegūstot augstus vērtējumus, “Cansone” piedalās ne tikai starpnovadu, bet arī reģionālajās ansambļu skatēs un konkursos:  2019. gada martā Sīļukalnā I pakāpes diploms II Latvijas sieviešu vokālo ansambļu konkursa I kārtā, 2019. gada martā Apē I pakāpes diploms starpnovadu vokālo ansambļu skatē, 2022. gada novembrī Viļānos Latvijas Nacionālā kultūras centra diploms par I pakāpi Latvijas vokālo ansambļu konkursa I kārtā.
2022. gadā “Cansone” piedalījās koncertā - skatē Balvu KAC un vokālo ansambļu konkursā Viļānos (I pakāpe – 40.9 punkti), kā arī sniedza koncertprogrammu valsts svētku pasākumā “Lai nenāca sveša salna šai zemē ziedu raut” Viļakas sporta hallē, arī 2023. gadā valsts svētku pasākumā “Tauta aug kā koks”.

2023. gadā ansamblī dzied Ilona Bukša, Ligija Logina, Larisa Kļaviņa, Ingrīda Šaicāne, Silvija Kupriša, Irēna Logina, Sanda Kļaviņa un Jolanta Vrubļevska.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Viļakas kultūras nama arhīva
Raksta ID: 551
Atjaunināts: 20 decembris, 2023
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 2102
Ievietots:: 02 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 20 decembris, 2023 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"