Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Dabas liegums „Zodānu purvs”

Raksta ID: 548
Atjaunināts: 11 aprīlis, 2012
Dabas liegums „Zodānu purvs” dibināts1977.gadā, Natura 2000 teritorija, atrodas Žīguru pagastā. Lieguma kopējā platība ir 98 ha. Tas ir neliels augstais purvs, ko aptver purvains priežu mežs, kā arī skujkoku un jauktu koku mežs. Nozīmīga aizsardzības teritorija pārejas purviem, kuri konstatēti purva malās. Dabas liegumā konstatētas vairākas ES Biotopu un Putnu direktīvas un Latvijas īpaši aizsargājamas augu sugas: Baltijas dzegužpirkstīte, gada un vālīšu staipeknis. No putnu sugām: jūras ērglis, rubenis, melnā dzilna, mednis u.c.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto: Z.Logina
Raksta ID: 548
Atjaunināts: 11 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1768
Ievietots:: 02 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 11 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Dabas liegums "Sitas un Pededzes paliene"
b Dabas liegums “Pededzes lejtece”
b Dabas liegums ”Orlovas purvs (Ērgļu purvs)”
b Dabas liegums „Bērzpils purvs”
b Dabas liegums „Gruzdovas meži”
b Dabas liegums „Lagažu –Šņitkas purvs"
b Dabas liegums „Motrines ezers”
b Dabas liegums „Pokratas ezers”
b Dabas liegums „Posolnīca"
b Dabas liegums „Pārabaine”
b Dabas liegums „Stompaku purvs”
b Dabas liegums „Vjadas meži”
b Dabas liegums Badnovas (Vecumu) purvs
b Dabas parks „Numernes valnis”
b Dabas parks „Vecumu meži”
b Dabas piemineklis “Stiglovas atsegumi”
b Dabas taka "Liepnas upes ieleja"
b Medņu (Ruduku) dižakmens
b Ploskīnes Lielais Vella akmens