Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Dabas liegums „Vjadas meži”

Raksta ID: 547
Atjaunināts: 11 aprīlis, 2012
Dabas liegums, Natura 2000 teritorija „Vjadas meži” dibināts 2004.gadā. Tas atrodas Austrumlatvijas zemienē vairāk nekā 100 metrus virs jūras līmeņa,. Balvu rajona Susāju pagastā. Platība 208 ha. Daudzas Vjadas augšteces mežaudzes atbilst dabisko meža biotopu kritērijiem. Šī lieguma galvenā vērtība pēc ekologu atzinuma ir pārmitri platlapju meži, jaukti platlapju meži, melnalkšņu staignāji un purvaini meži gar Vjadas upi. 81,8% no kopējās teritorijas aizņem ES Biotopu direktīvas aizsargājamie meža biotopi. Pārmitrajos platlapju mežos saglabājušās saimnieciskās darbības netraucētam mežam raksturīgās pazīmes un atsevišķi nogabali vērtējami kā izcili šo mežu paraugi. Ziņas par aizsargājamām sugām un biotopiem Vjadas mežos ir precīzas, jo 2001.-2003.gados projekta Emerald /Natura 2000 ietvaros speciālisti veica sugu un biotopu inventarizāciju. Dabas lieguma veģetāciju veido daudzas Latvijā bieži sastopamas sugas. Vienlaikus kopā ar tām aug arī īpaši aizsargājamas sugas, meža auzene, skrajziedu skarene un Lietuvas ūdenszāle. Visas trīs augu sugas ir ierakstītas arī Latvijas Sarkanajā grāmatā.  Liegumā aug arī viena aizsargājama sūnu suga un trīs īpaši aizsargājamās ķērpju sugas, parastais plaušķērpis, caurumainā menegacija, zvīņainā telotrēma.Vjadas  lieguma teritorijā dzīvo daudz izplatītu zīdītāju sugu, aļņi, stirnas, mežacūkas, zaķi, vāveres u.c.dzīvnieki. Te bezmugurkaulnieku sugas nav plaši pārstāvētas, jo ir mitrs, konstatētas divas, čemurziežu dižtauriņš un kārklu zaigraibenis. Nepiesārņotā upe ar vecām mežaudzēm krastos ir mājvieta dažādiem dobum perētājiem putniem. Vjadas augštecē no īpaši auizsargājamām putnu sugām var sastapt  melno dzilnu, mazo mušķērāju, mežirbi un dzeni. Upē dzīvo ūdri. Tie ir ierakstīti Latvijas Sarkanajā grāmatā un atbilst gan Eiropas Savienības direktīvām, gan Bernes konvencijas statusam. Dabas liegumā tiks saglabāti ūdriem piemēroti biotopi. Par Vjadas mežu aizsargājamo dabas vērtību apdraudošo faktoru pētnieki min mežsaimniecisko darbību hidroloģisko sistēmu pārveidošanu. Teritorijas aizsardzības statuss neapšaubāmi te veicinās vēl daudzu retu augu un dzīvnieku sugu attīstību un vairošanos Vjadas mežos. Dabas lieguma teritorijas aizsardzības statuss neapšaubāmi te veicinās vēl daudzu retu augu un dzīvnieku sugu attīstību un vairošanos.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto: M.Voika
Raksta ID: 547
Atjaunināts: 11 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2145
Ievietots:: 02 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 11 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Dabas liegums "Sitas un Pededzes paliene"
b Dabas liegums “Pededzes lejtece”
b Dabas liegums ”Orlovas purvs (Ērgļu purvs)”
b Dabas liegums „Bērzpils purvs”
b Dabas liegums „Gruzdovas meži”
b Dabas liegums „Lagažu –Šņitkas purvs"
b Dabas liegums „Motrines ezers”
b Dabas liegums „Pokratas ezers”
b Dabas liegums „Posolnīca"
b Dabas liegums „Pārabaine”
b Dabas liegums „Stompaku purvs”
b Dabas liegums „Zodānu purvs”
b Dabas liegums Badnovas (Vecumu) purvs
b Dabas parks „Numernes valnis”
b Dabas parks „Vecumu meži”
b Dabas piemineklis “Stiglovas atsegumi”
b Dabas taka "Liepnas upes ieleja"
b Medņu (Ruduku) dižakmens
b Ploskīnes Lielais Vella akmens