Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Dabas parks „Vecumu meži”

Raksta ID: 546
Atjaunināts: 02 aprīlis, 2009
Dabas parks „Vecumu meži” ietilpst dabas liegums - Badnovas(Vecumu) purvs, Natura 2000 teritorija. Dabas parks dibināts 2004.gadā, atrodas Vecumu un Žīguru pagastos. Parka kopējā platība7842 ha. Teritorija ir iekļauta putniem nozīmīgo vietu sarakstā. Parks „Vecumu meži” ir viena no nozīmīgākajām mazā ērgļa ligzdošanas vietām Latvijā. Tajā sastopamas gandrīz visas Latvijā aizsargājamās dzeņu sugas, kurām melnalkšņu meži ir ligzdošanas un barošanās biotops. Vecajās apsēs ligzdo  melnie stārķi. Slapjie meži, it īpaši melnalkšņu staignāji un veco apšu audzes, ievērojami palielina sūnu, ķērpju, sēņu un kukaiņu sugu skaitu, kas kalpo daudzo putnu sugu populācijas stabilai pastāvēšanai.
Raksta ID: 546
Atjaunināts: 02 aprīlis, 2009
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2433
Ievietots:: 02 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 02 aprīlis, 2009 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Dabas liegums "Sitas un Pededzes paliene"
b Dabas liegums “Pededzes lejtece”
b Dabas liegums ”Orlovas purvs (Ērgļu purvs)”
b Dabas liegums „Bērzpils purvs”
b Dabas liegums „Gruzdovas meži”
b Dabas liegums „Lagažu –Šņitkas purvs"
b Dabas liegums „Motrines ezers”
b Dabas liegums „Pokratas ezers”
b Dabas liegums „Posolnīca"
b Dabas liegums „Pārabaine”
b Dabas liegums „Stompaku purvs”
b Dabas liegums „Vjadas meži”
b Dabas liegums „Zodānu purvs”
b Dabas liegums Badnovas (Vecumu) purvs
b Dabas parks „Numernes valnis”
b Dabas piemineklis “Stiglovas atsegumi”
b Dabas taka "Liepnas upes ieleja"
b Medņu (Ruduku) dižakmens
b Ploskīnes Lielais Vella akmens