Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Dabas liegums "Sitas un Pededzes paliene"

Raksta ID: 544
Atjaunināts: 02 aprīlis, 2009
Dabas liegums "Sitas un Pededzes paliene" izveidots 2004. gada 8. aprīlī tas ir Eiropas nozīmes aizsargājamā teritorija – Natura 2000. Atrodas Balvu rajona Kubuļu pagastā (44 ha)un Gulbenes rajona Litenes pagastā (826 ha). Liegumā ir 51 zemes īpašums, kas pieder 34 īpašniekiem. Dabas liegumam „Sitas un Pededzes paliene”. piešķirtais Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas Natura 2000 statuss liecina par šīs teritorijas nozīmīgumu ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Tādēļ svarīgi saglabāt tās sugas un biotopus, kas sastopami dabas liegumā, jo daudzviet Eiropā, cilvēka ne pārdomātās darbības dēļ, tie jau izzuduši.
Dabas lieguma nozīmīgākās vērtības ir parkveida un upju palieņu pļavas, jaukti ozolu, platlapju meži un atsevišķi augoši veci ozoli, no putnu sugām jāmin ķikuts, grieze, mazais ērglis un lapkoku praulgrauzis. Lieguma teritorija ir viena no dabiskākajām upju palienēm Latvijā ar unikālu pļavu, mežu, upes, vecupju ainavām. Tieši upju krastos vērojamas plašas ozolu, gobu, ošu audzes. Jāmin, ka tieši upēm ir īpaša vērtībām, kas ir pamats daudzu citu dabas vērtību pastāvēšanai liegumā .Tās veido un daļēji arī uztur palieņu pļavas un ir dzīvesvieta dažādām augu un dzīvnieku sugām. Lieguma teritorijā konstatēta zaļā upjuspāre un biezā perlamutrene. Tāpat pie Pededzes novērots zivju dzenītis, kam stāvi upes krasti ir piemēroti ligzdošanai, gan lielās gauras, kas ligzdo upes tuvumā augošajos vecajos, dobumainajos kokos. Nozīmīgas ir upju straujteces un posmi ar akmeņainām, oļainām gultnēm, iegrimušiem augiem, stāvošiem ūdensaugiem  un ūdens sūnaugiem. Liegumā sastopami arī bebru radīti uzplūdinājumi un periodiski izžūstošas lāmas. Nozīmīgākais hidroloģiskais process, kas ietekmē lieguma dabas vērtības, ir pali. Palu laikā ar ledu tiek izrauti mazākie krūmi, tādējādi sekmējot klaju platību saglabāšanos, palienē tiek ienestas barības vielas, kas veicina auglīgu augšņu veidošanos, barošanās un atpūtas vietu vairākiem simtiem caurceļotāju putnu. Kopumā dabas liegumā konstatētas 103 putnu sugas, no kurām 23 ir īpaši aizsargājamas Latvijas un Eiropas mērogā (piemēram, ķikuts, grieze, baltmugurdzenis, vidējais dzenis, pelēkā dzilna, melnā dzilna, lielā gaura, purva pūce, apodziņš. u.c.), bet 3 putnu sugas ir iekļautas ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstā (mežirbe, rubenis, mednis). Lieguma teritorijā sastopamas 6 Latvijā īpaši aizsargājamas augu sugas: vīru dzegužpuķe, Sibīrijas skalbe, naktsvijole, mānīgā knīdija, dumbrāja vijolīte un stāvlapu dzegužpirkstīte. Mānīgā knīdija un dumbrāja vijolīte ir īpaši aizsargājamas augu sugas, kuras raksturīgas galvenokārt Austrumlatvijas upju palieņu pļavām. Konstatētas arī trīs aizsargājamas ķērpju sugas, kaķpēdiņu artonija, parastais plaušķērpis un caurumainā menegācija.
Sitas un Palienes liegumā robežas dabā kļūst atpazīstamas, jo tiek izliktas speciālas zīmes, stendi un norādes, uzcelti skatu torņi un iekārtotas atpūtas vietas, pieļauts izveidot divas dabas takas. Viena dabas taka plānota gar briežu dārzu, bet otra pa Sitas uzbērumu vietām. Lieguma dabas vērtības iespējams saglabāt tikai ar vietējo iedzīvotāju izpratni par dabas vērtībām, aktīvu līdzdalību un pareizu apsaimniekošanu.
Raksta ID: 544
Atjaunināts: 02 aprīlis, 2009
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2267
Ievietots:: 02 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 02 aprīlis, 2009 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Dabas liegums “Pededzes lejtece”
b Dabas liegums ”Orlovas purvs (Ērgļu purvs)”
b Dabas liegums „Bērzpils purvs”
b Dabas liegums „Gruzdovas meži”
b Dabas liegums „Lagažu –Šņitkas purvs"
b Dabas liegums „Motrines ezers”
b Dabas liegums „Pokratas ezers”
b Dabas liegums „Posolnīca"
b Dabas liegums „Pārabaine”
b Dabas liegums „Stompaku purvs”
b Dabas liegums „Vjadas meži”
b Dabas liegums „Zodānu purvs”
b Dabas liegums Badnovas (Vecumu) purvs
b Dabas parks „Numernes valnis”
b Dabas parks „Vecumu meži”
b Dabas piemineklis “Stiglovas atsegumi”
b Dabas taka "Liepnas upes ieleja"
b Medņu (Ruduku) dižakmens
b Ploskīnes Lielais Vella akmens