Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Dabas liegums „Pokratas ezers”

Raksta ID: 542
Atjaunināts: 11 aprīlis, 2012
Dabas liegums, Natura 2000 teritorija „Pokratas ezers” izveidots 1977.gadā. Liegums izveidots peldošā ezerrieksta Trapa natans aizsardzībai. Peldošo ezerriekstu Pokratas ezerā atrada 1935. gadā.  Šim augam rasksturīga peldoša lapu rozete un īpatnējs auglis ar ragainu kauleņveida riekstu. Liegumā iekļauti arī purvainie meži. Peldošā  ezerrieksta atradne Pokratas ezerā  ir Eiropā vistālāk uz ziemeļiem izvirzītā atradne. Ezerrieksts ir ierakstīts Latvijas un Baltijas reģiona Sarkanajā grāmatā.
Kopējā dabas lieguma platība pašlaik ir 53 ha (ezera platība – 10,5 ha) un atrodas Balvu rajona Rugāju pagastā. Vidējais  ezera dziļums 1,1 m, lielākais – 1,6 m. Cauri ezeram tek Pokrateņas upīte. Piekraste zema, aizaugusi, slīkšņaina. Krasts grūti pieejams vai nepieejams. Ezera gultni klāj līdz 3 m biezs dūņu slānis. Ezerā  aug niedres, meldri, kosas, ežgalvītes, platlapu vilkvālītes, velnarutki, bultenes, lēpes, peldošās, požās un skaujošās glīvenes, ūdensgundegas, daudzlapes, elši, pūslenes un peldošais ezerrieksts. Ūdeņos mīt līdakas, asari, raudas, līņi un karūsas. Ezeru un ezerriekstu apdraud ūdens piesārņošanās ar barības vielām un aizaugšana. Pēdējos gados novērots, ka ezerrieksts labi aug un attīstās. Augu populācija ir stabila  un nemainīga. Šobrīd ezerrieksts sastopams visā ezerā, bet visvairāk tas aug ezera Ziemeļaustrumu daļā. Dabas lieguma statuss nācis par labu ezerrieksta aizsardzībai.
Ezerā ir aizliegta zvejošana ar tīkliem, bet krastos ierobežota saimnieciskā darbība. Mazinājies arī piesārņojuma daudzums. Zeme apkārt ezeram pieder privātīpašniekiem, bet ezers Rugāju pagasta pašvaldībai. Ezera krasts sakopts, uzstādīta informācijas zīme.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto: Z.Logina
Raksta ID: 542
Atjaunināts: 11 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2976
Ievietots:: 01 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 11 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Dabas liegums "Sitas un Pededzes paliene"
b Dabas liegums “Pededzes lejtece”
b Dabas liegums ”Orlovas purvs (Ērgļu purvs)”
b Dabas liegums „Bērzpils purvs”
b Dabas liegums „Gruzdovas meži”
b Dabas liegums „Lagažu –Šņitkas purvs"
b Dabas liegums „Motrines ezers”
b Dabas liegums „Posolnīca"
b Dabas liegums „Pārabaine”
b Dabas liegums „Stompaku purvs”
b Dabas liegums „Vjadas meži”
b Dabas liegums „Zodānu purvs”
b Dabas liegums Badnovas (Vecumu) purvs
b Dabas parks „Numernes valnis”
b Dabas parks „Vecumu meži”
b Dabas piemineklis “Stiglovas atsegumi”
b Dabas taka "Liepnas upes ieleja"
b Medņu (Ruduku) dižakmens
b Ploskīnes Lielais Vella akmens