Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Dabas liegums „Pārabaine”

Raksta ID: 539
Atjaunināts: 11 aprīlis, 2012
Dabas liegums Pārabaine dibināts 1999.gadā, Natura 2000 teritorija, ietilpst starptautiskas nozīmes mitrājā "Lubānas mitrāju komplekss" un atrodas Balvu rajona Bērzpils pagastā. Tā teritorija ir arī Madonas un Rēzeknes rajonos. Lieguma platība ir 9850 hektāri . Salīdzinoši liela un cilvēka maz skarta teritorija ziemeļos no Lubāna ezera, kas izceļas ar lielu purvu un mitro mežu, kā arī tajā dzīvojošo organismu daudzveidību. Cauri teritorijas austrumu daļai tek Aiviekste. Dabas liegums ir grūti pieejams, tajā nav izveidota ar tūrismu saistīta infrastruktūra, tādēļ vislabākais veids ir to aplūkot no Lubānas - Gaigalavas ceļa.
Teritorijā sastopami tādi ES Biotopu direktīvas biotopi kā neskarti augstie purvi, pārejas purvi un slīkšņas, melnalkšņu staignāji, ozolu meži, boreālie meži, jaukti platlapju meži, palieņu pļavas, pārmitri platlapju meži, purvaini meži. Plašais purvu masīvs uz ziemeļiem no Lubāna, kur pārsvarā ir priežu, arī bērzu niedrājs un purvājs. Vietām veci priežu mežu nogabali, kuros ir izcila reto un aizsargājamo putnu ligzdošanas un uzturēšanās vieta.  Te sastopamas daudzas putnu sugas: jūras ērglis, vidējais ērglis, klinšu ērglis, melnais zīriņš, purva pūce, ķikuts un citi. Jūras ērglis un vidējais ērglis ir iekļauti pasaulē apdraudēto putnu sugu sarakstā. Pavasara migrāciju periodā dabas liegumā novērotas masveidīgas caurceļojošo aizsargājamo ūdensputnu sugas: ziemeļu gulbis, mazais gulbis, sējas zoss, baltpieres zoss.
Kaut gan dabas liegumā „Pārabaine” agrāk veikta plaša meliorācija, mežaudzes tomēr ir ļoti slapjas. Jaunas hidrologiskā režīma izmaiņas, nesaskaņota , mežsaimnieciskā darbība  nav pieļaujama, jo tā apdraudētu teritorijas dabīgo vidi.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Raksta ID: 539
Atjaunināts: 11 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1903
Ievietots:: 01 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 11 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Dabas liegums "Sitas un Pededzes paliene"
b Dabas liegums “Pededzes lejtece”
b Dabas liegums ”Orlovas purvs (Ērgļu purvs)”
b Dabas liegums „Bērzpils purvs”
b Dabas liegums „Gruzdovas meži”
b Dabas liegums „Lagažu –Šņitkas purvs"
b Dabas liegums „Motrines ezers”
b Dabas liegums „Pokratas ezers”
b Dabas liegums „Posolnīca"
b Dabas liegums „Stompaku purvs”
b Dabas liegums „Vjadas meži”
b Dabas liegums „Zodānu purvs”
b Dabas liegums Badnovas (Vecumu) purvs
b Dabas parks „Numernes valnis”
b Dabas parks „Vecumu meži”
b Dabas piemineklis “Stiglovas atsegumi”
b Dabas taka "Liepnas upes ieleja"
b Medņu (Ruduku) dižakmens
b Ploskīnes Lielais Vella akmens