Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Dabas liegums ”Orlovas purvs (Ērgļu purvs)”

Raksta ID: 538
Atjaunināts: 11 aprīlis, 2012
Orlovas purvs (Ērgļu purvs) Liegums dibināts 1977.gadā, tā teritorija aizņem apmēram 2791 ha. Atrodas Lazdulejas un Vectilžas pagastos. Orlovas purvs ir Natura 2000 nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija. Tas tiek vērtēts kā izcilas nozīmes augstais purvs un purvaini meži ar nelieliem pārejas purva fragmentiem. Purvā ir vairāki biotopi: mitrāji, kūdras purvi, ūdenstilpes, meži, zālāji,  kā arī mākslīgie biotopi. Kopumā tas ir akačains, apaugumā vērojamas retas priedītes un vairākas sausas ar mežu apaugušas saliņas.
Orlovas purva teritorijā sastopamas daudzas aizsargājamas putnu sugas mazais ērglis, brūnkaklna gārgale, sējas zoss, garkaklis, platknābis, jūras ērglis, pļavu lija, rubenis, mednis, dzērve, dzeltenais tārtiņš, melnā puskuitala, lietuvainis, pļavas tilbīte, purva tilbīte, kajaks, trīspirkstu dzenis u.c. Purva teritorija ir atpūtas un nakšņošanas vieta caurceļojošām zosīm. Dažreiz vasarā un rudenī purvā nelielā skaitā novērotas nakšņojam dzērves. Orlovas purvā ligzdo mazais ērglis, kuitala, dzeltenais tārtiņš un dzērve. Sastopama arī reta tauriņu suga zirgskābeņu zilenītis.
Aizsargājamajās teritorijas ziemeļaustrumu daļā atrodas Orlovas ezers– sekls, stipri aizaudzis un ar zemiem, staigniem krastiem, to ieskauj samērā šaura mežu josla. Orlovas ezera vidējais dziļums ir tikai 0.8 - 1.0 metri. Tur mīt vairākas zivju sugas: karūsas, raudas, asari un kīši. Ezers atrodas Lazdulejas administratīvajā teritorijā un apkārt tam galvenokārt lauksaimniecības zemes.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Raksta ID: 538
Atjaunināts: 11 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2985
Ievietots:: 01 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 11 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Dabas liegums "Sitas un Pededzes paliene"
b Dabas liegums “Pededzes lejtece”
b Dabas liegums „Bērzpils purvs”
b Dabas liegums „Gruzdovas meži”
b Dabas liegums „Lagažu –Šņitkas purvs"
b Dabas liegums „Motrines ezers”
b Dabas liegums „Pokratas ezers”
b Dabas liegums „Posolnīca"
b Dabas liegums „Pārabaine”
b Dabas liegums „Stompaku purvs”
b Dabas liegums „Vjadas meži”
b Dabas liegums „Zodānu purvs”
b Dabas liegums Badnovas (Vecumu) purvs
b Dabas parks „Numernes valnis”
b Dabas parks „Vecumu meži”
b Dabas piemineklis “Stiglovas atsegumi”
b Dabas taka "Liepnas upes ieleja"
b Medņu (Ruduku) dižakmens
b Ploskīnes Lielais Vella akmens