Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Dabas liegums „Lagažu –Šņitkas purvs"

Raksta ID: 535
Atjaunināts: 11 aprīlis, 2012
Dabas liegums „Lagažu –Šņitkas purvs dibināts 1999.gadā. Tā ir Natura 2000 teritorija un ietilpst starptautiskas nozīmes mitrājā "Lubānas mitrāju komplekss". Liegums atrodas Lazdukalna pagastā un tā platība ir 3386 ha. Lielākais dziļums 5 m.  Purva ziemeļu daļu sauc par Raganu purvu, austrumu daļu par Motokli.  Dienvidu daļā Pīsteņas upīte purvu nošķir no Bērzpils purva. Centrālo daļu veido klajš, vietām ar sīkām priedītēm un bērziņiem klāts, augstais un pārejas purvs, gar malām pārejas un zemais purvs. Purvs nozīmīgs kā retu un aizsargājamu putnu ligzdošanas vieta. Tajā ligzdo: dzērve, kuitala, lietuvainis, dzeltenais tārtiņš. No plēsīgajiem putniem sastopama pļavu lija. Dažviet  novērots arī  vidējais ērglis. Dabas liegumā konstatētas tādas aizsargājamas augu sugas kā slaidā spilve, purva sūrene un smaržīgā naktsvijole.
Stāsta, ka pāri purvam vedot vecais kara ceļš.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Raksta ID: 535
Atjaunināts: 11 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2376
Ievietots:: 01 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 11 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Dabas liegums "Sitas un Pededzes paliene"
b Dabas liegums “Pededzes lejtece”
b Dabas liegums ”Orlovas purvs (Ērgļu purvs)”
b Dabas liegums „Bērzpils purvs”
b Dabas liegums „Gruzdovas meži”
b Dabas liegums „Motrines ezers”
b Dabas liegums „Pokratas ezers”
b Dabas liegums „Posolnīca"
b Dabas liegums „Pārabaine”
b Dabas liegums „Stompaku purvs”
b Dabas liegums „Vjadas meži”
b Dabas liegums „Zodānu purvs”
b Dabas liegums Badnovas (Vecumu) purvs
b Dabas parks „Numernes valnis”
b Dabas parks „Vecumu meži”
b Dabas piemineklis “Stiglovas atsegumi”
b Dabas taka "Liepnas upes ieleja"
b Medņu (Ruduku) dižakmens
b Ploskīnes Lielais Vella akmens