Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Balvu senioru koris "Pīlādzis"

Raksta ID: 528
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
Balvu pilsētas Kultūras un atpūtas centra senioru koris uz pirmo mēģinājumu sanāca 2005.gada 18.janvārī. Pirmais kora pārbaudījums pirms gaidāmās koru skates bija uzstāšanās KAC organizētajā pašdarbnieku koncertā par godu Lieldienām.
Koris jau pirmajā sezonā piedalījās gan pilsētas, gan Kultūras un atpūtas centra organizētajos pasākumos, Garīgās mūzikas festivālā Alūksnē, J.Vītola mūzikas dienās Gaujienā, kā arī Latgales senioru dziesmu un deju festivālā Ludzā. 2007.gadā "Pīlādzis" piedalījās senioru dziesmu svētkos Jelgavas rajona Elejas pagastā, I Eiropas dziesmu svētkos Aizkraukles rajona Seces pagastā, Latgales pensionāru svētkos Krāslavā. Koris piedalījās arī Balvu rajona koru skatē, iegūstot II pakāpi.
2008.gada svarīgākais notikums kora dzīvē, protams, ir piedalīšanās XXIV Vispārējos latviešu dziesmu svētkos Rīgā.
Korī visus gadus dzied Silvija Vēvere (ir arī kora vecākā), Lidija Kivkucāne, Regīna Logina, Terēzija Kajāne, Albīna Nicecka, Katrīna Paidere, Biruta Laure, Rita Sirmace, Zinaīda Andrejeva, Natālija Zondaka, Sofija Graudumniece, Cirēnija Zelča, Lilija Salmane, Daina Siņicina, Anna Leišavniece, Rita Rozīte, Veneranda Nagle, Ināra Cibule, Oļģerts Leišavnieks, Vitālijs Ločmelis, Ludvigs Baranovskis, Gunārs Buliņš, Antons Ločmelis, Velta Brokāne, Aija šaicāne.
Kora vadītāja un diriģente - Liene Akmeņkalne. Viņa no 2002.gada strādā par mūzikas skolotāju Balvu pilsētas ģimnāzijā

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no S.Vēveres personīgā arhīva: koris Dziesmu svētku laikā Rīgā (2008) un Senioru ballē Balvu KAC (2010)
Raksta ID: 528
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2363
Ievietots:: 01 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"